Тыжьыныр къахьыгъ

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортым­кIэ изэхэпхъэгъэ зэнэкъокъу Са­ранскэ щызэхащагъ.

Зэхэпхъагъэхэу зэIэпахырэ зэнэкъокъоу мыжъо гъогухэм ащызэхащагъэм километрэ 50 къыща­кIугъ.

Москва икомандэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ ятIонэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Александр Евтушенкэр, СтIашъу Мамыр, Валерий Исламовыр, Елизавета Ошурковар, Елизавета Арчибасовар, Таисия Чуренковар къахэщыгъэх. Ящэнэрэ чIыпIэр Санкт-Петербург испортсменхэу къыдэзыхыгъэхэм нэгъэупIэпIэгъуи 4-кIэ апэ ишъыгъэх.

— Олимпиадэ джэгунхэм ахэхьэрэ кушъхьэ­фэчъэ спортым зеушъомбгъу, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипащэу Анатолий Лелюк. — Тиспорт­сменхэм хэпшIыкIэу яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо, дунаим цIэрыIо щэхъух.

Сурэтым итхэр: зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэр.