Республикэм иныбжьыкIэ анахь чанхэр

НыбжьыкIэ парламентэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щызэхащагъэм ия VII-рэ зэIугъэкIэгъу тыгъуасэ, ныбжьыкIэхэм я Мафэ, апэрэ зэхэсыгъор иIагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, депутатхэр ащ хэлэжьагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ныбжьыкIэхэм ямэфэкIкIи, парламентым зэрэхэхьагъэхэм апайи къафэгушIуагъ. Республикэм ищыIакIэ ыгъэгумэкIэу, хэхъоныгъэхэр ышIынхэм анахь чанэу зиIахь хэзылъхьэхэрэр къызэрэхахыгъэхэр къыхигъэ­щыгъ.

— Сыд фэдэрэ Iофэу республи­кэм щетхьыжьэрэм нахьыбэ къыхэлажьэ къэс шIуагъэу къытырэр нахьыбэ хъущт, — къы­Iуагъ республикэм ипащэ. – Арышъ, чаныгъэ шъухэлъэу зэкIэми шъуиIахь ахэшъу­лъхьанэу тыфай. Джы ар шъуи­пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ хъугъэ. Тиреспубликэ тыры­гушхон, хэхъоныгъэ инхэр ышIынхэм, цIыфэу исхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуным тызэдыфэлэжьэн фае. АщкIэ шъори гугъэпIэ инхэр къышъотэпхых.

Парламент Iофэу зызфагъэзагъэми, нэмыкIэу зыпылъхэми гъэхъагъэхэр ащашIынхэу, лъэгэпIэ инхэм анэсынхэу ар къа­фэлъэIуагъ.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм ацIэкIэ ныбжьыкIэхэм къафэгушIуагъ Владимир Нарожнэр. ШIуагъэ къытэу НыбжьыкIэ парламентым иIофшIэн зэхэщагъэ хъунэу ар къафэлъэIуагъ. Нахьыжьхэр, парламентым идепутатхэр, яамалхэмкIэ адэгощэнхэм, ныбжьыкIэхэр кIэщакIо зыфэхъу­хэрэм япхырыщынкIэ IэпыIэгъу афэхъунхэм зэрафэхьазырхэр ащ къыхигъэщыгъ.

Нэужым НыбжьыкIэ парламентым хагъэхьагъэхэм ар къэ­зыушыхьатырэ тхылъхэр Владимир Нарожнэм аритыжьыгъэх, тхьаматэр, ащ игуадзэ, комитетхэм япащэхэр хадзы­гъэх.

НыбжьыкIэ Парламентым хэтхэм шъхьэихыгъэ шIыкIэм тетэу амакъэхэр фатыхи Эвелина Ананиковар тхьаматэу хадзыгъ. Ащ юрист сэнэхьат иI, Мыекъопэ къэлэ администрацием Iоф щешIэ. Тхьаматэм игуадзэу зэдаштэу агъэнэфагъ ПсыIушъо Азамат. Краснодар дэт технологическэ университетыр ащ къыухыгъ, Адыгэ къэралыгъо университетым иколледж ипащэ игуадз.

Нэужым НыбжьыкIэ парламентым икомитетхэм ахэтыщтхэр, япэщэщтхэр, УФ-м и Къэралыгъо Думэ щызэхащэгъэ НыбжьыкIэ парламентым Адыгеим ыцIэкIэ хэтыщтыр хадзыгъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.