КIэщакIо зыфэхъугъэхэм къадырагъэштагъ

Урысыем и Къыблэ шъолъыр ипарламентхэм я Ассоциацие я XXXVI-рэ Конференциер блэкIыгъэ тхьамафэм онлайн шIыкIэм тетэу иIагъ. Мызыгъэгум Iофтхьабзэм изэхэщакIо хъугъэр къалэу Севастополь и Хэбзэихъухьэ ЗэIукI ары. АР-м и Парламент ыцIэкIэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр зипэщэ депутат купыр.

Къэралыгъо Советым – Ха­сэм ипресс-къулыкъу тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, Iофыгъо зэфэшъхьаф 60-м ехъу повесткэм щыгъэнэфэгъагъ. Шъолъыр­хэм законэу ащаштэхэрэм нахьыбэу шIуагъэ къахьыным, социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр ашIынхэм ахэр фытегъэпсыхьагъэх.

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр социальнэ мэхьанэ зиIэ джэпсалъэхэу кIэщакIо зыфэхъугъэхэм ЮРПА-м ащытегущыIагъэх. ХэдзакIохэм адашIырэ зэIукIэгъухэм къякIолIагъэхэм Iофыгъоу зигугъу къашIыгъэхэм къапкъырыкIхэзэ ахэр зэхагъэу­цуагъэх. Адыгеим исхэм ямы­закъоу, нэмыкI субъектхэм ащы­псэухэрэмкIи ахэм мэхьанэ яI.

ГущыIэм пае, унэгъо ныбжьыкIэхэм ны мылъкур гъэстыныпхъэ шхъуантIэр унэм ищэгъэным ыкIи щызэбгыращыным апаIуагъахьэмэ ашIоигъоу депутатхэм закъыфагъазэу бэрэ къахэкIы. УФ-м и Правительствэ ны мылъкум игъэфедэн фэгъэ­хьыгъэ унашъоу ыштагъэм ащ фэдэ фитыныгъэ къытырэп. Ащ фэшI ны мылъкур унэм газыр зэрэращэлIэщтым ыкIи зэрэщызэбгыращыщтым пэIуагъэхьанэу амал къэзытырэ зэхъокIыныгъэ­хэр программэм фашIынхэу е мы лъэныкъом фытегъэпсыхьэгъэ социальнэ IэпыIэгъу аратынэу къызщиIорэ джэпсалъэкIэ Адыгеим идепутатхэм Федеральнэ гупчэм зыфагъазэ.

Джащ фэдэу Грузиемрэ Абхъаз Республикэмрэ азыфагу къитэджэгъэгъэ зэо-зэпэуцу­жьым хэлэжьагъэхэр ащ фэдэ заохэм яветеранхэм ахэлъытэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ джэпсалъэ­ми тидепутатхэр кIэщакIо фэ­хъугъэх. 1992-рэ илъэсым ишышъхьэIу мазэ и 16-м къыщы­ублагъэу 1998-рэ илъэсым имэлылъфэгъу и 30-м нэс пара­шютнэ-десантнэ полкым хэтыгъэхэм ащ фэдэ лъэIу яIэу тидепутатхэм закъыфагъэзагъ.

Мыхэм ыкIи нэмыкI лъэныкъо­хэм афэгъэхьыгъэу АР-м и Парламент кIэщакIо зыфэхъугъэ­хэм зэкIэми къадырагъэштагъ.

ЮРПА-м ишапхъэхэм къызэ­рэдалъытэу, къыкIэлъыкIорэ Конференциер зыщыкIощтыр мы зэIукIэгъум щагъэнэфагъ. Я XXXVII-рэ зэIукIэгъур АР-м и Парламент мы илъэсым ибжыхьэ зэхищэнэу чэзыур къыратыгъ.

Урысыем и Къыблэ шъолъыр ипарламентхэм я Ассоциацие 2001-рэ илъэсэу зызэхащагъэм къыщегъэжьагъэу ащ хахьэхэрэм ащыщ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэр. Аужырэ илъэситфыр пштэми, хэбзэгъэуцугъэхэм афэшIыгъэн фэе гъэтэрэзы­жьынэу е федеральнэ къэралыгъо хэбзэ органхэм афэгъэзэгъэ джэпсалъэу 50 фэдизмэ тидепутатхэр кIэщакIо афэхъугъэхэу къыхагъэщыгъ. Ахэм ащыщыбэр федеральнэ законхэм лъапсэ афэхъугъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.