Комиссием изэхэсыгъу

Адыгэ Республикэм ошIэ-дэмышIэ Iофхэр къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ ыкIи ахэм тхьамыкIагъоу къыздахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ, машIом зыкъымыштэнымкIэ и Комиссие изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэр республикэм и Правительствэ зычIэт унэм тыгъуасэ щыкIуагъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Прокуратурэ, и МВД, и УФСБ, и МЧС, имуниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

ГидрометеорологиемкIэ ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытет иуплъэкIункIэ Адыгэ Гупчэм иапэрэ гуадзэу Людмила Клепиковам зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, 2022-рэ илъэсым гъэтхапэм ыкIэхэм яхъулIэу псыхъоу Пщэхы псэу дэтыгъэр блэкIыгъэ илъэсхэм гурытымкIэ дэтыгъэм нахьыбагъ. Псыхъоу Шъхьэгуащэ псэу дэтыр проценти 144-рэ хъугъэ. Шышъхьэ­Iум къыщегъэжьагъэу чъэпыогъум нэс нахь макIэу ощххэр къещхынэу, псыхъохэм псэу адэтым къыкIичынэу къырадзэ. Джащ фэдэу гъэмэфэ псаум машIом зыкъыштэнымкIэ щынэгъошхо ашъхьащытыщт. Я 4-рэ, я 5-рэ классым хэхьэрэ щынагъо мыщкIэ щыIэщт.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым гъогогъу 15-рэ, мыгъэ гъогогъуи 6 ма­шIом мэкъумэщ мэхьанэ зиIэ чIыгухэм закъыщиштагъ. Комиссием мыщкIэ щыкIагъэхэр къы­хигъэщыгъэх ыкIи ахэр зыдагъэ­зыжьын фэе пIалъэхэр ыгъэнэфагъэх. 2020-рэ, 2021-рэ илъэс­хэм республикэм ихъызмэтшIапIэхэу хыпкъхэм лыгъэ языдзы­гъэхэм субсидиехэр аратыгъэ­хэп.

Республикэм ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, гъэтхэ-гъэ­мэфэ лъэхъаным Адыгеим ичIы­опс изытет зызэрэзэрихъо­кIырэм епхыгъэу къулыкъухэмрэ хъызмэтхэмрэ яIофшIэн тэрэзэу зэхащэным зытырагъэпсыхьан фае.

«Ведомствэхэри, муниципалитетхэм япащэхэри гидрометеорологиемкIэ, машIом зыкъыштэнымкIэ Iофхэм язытет зэхъокIыныгъэ фэхъун зэрилъэкIыщтым сыдигъуи фэхьазырынхэ фае. ПсэупIэхэм, къулыкъухэм япащэхэм чIыпIэхэм Iофыгъоу къащыуцухэрэр ашIэ, псыхъо­хэм ягъэкъэбзэнрэ дамбэ­хэм ягъэпытэнрэ япхыгъэ Iофыгъохэм пэшIорыгъэшъэу апылъынхэр ахэм япшъэрылъ. МашIом зыкъымыштэнымкIэ инструкциехэмрэ планхэмрэ щыIэх, ведомствэхэм ахэр икъоу къыдалъытэн фае. Бжыхьасэхэм яIухыжьыгъо ащ анахьэу мэхьанэ иI», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мыекъопэ районым ипащэ зэхэсыгъом къыщиIотагъ ямуни­ципальнэ образование хэхьэрэ псэупIэхэм япсыIыгъыпIэхэу мэ­шIогъэкIосэнымкIэ агъэфедэ­хэрэр шапхъэм диштэу зэрэзэтырагъэпсыхьагъэхэр. УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу КъФШъ-м щыIэм ыдэжь щызэхэщэгъэ Советым изэхэсыгъо иунашъо агъэцакIэзэ, псыIыгъыпIи 168-у районым итыр ауплъэкIугъ. ЩыкIагъэу къыхагъэщыгъэхэр дагъэзыжьыгъэх. НепэкIэ мэшIогъэкIуасэхэм псыр зэраIэкIахьэрэм уегъэразэ. Адыгеим и ЛIышъхьэ адрэ муниципалитетхэми пшъэрылъ афишIыгъ мыщ фэдэ Iофыгъохэм икъоу адэлэжьэнхэу.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр чIыопс, техногеннэ нэшанэ зиIэ тхьамыкIагъом зэрар зэрихыгъэхэм мылъку IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ цифрэ технологиехэр зэрагъэфедэхэрэм тегущыIагъэх. КъумпIыл Мурат граждан оборонэмкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Комитетрэ Урысыем и МЧС Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэрэ пшъэрылъ афишIыгъ регламентхэм яухэсынкIэ, мылъку IэпыIэгъу зэраратыщт шIыкIэм игъэнэфэнкIэ Iофхэр аухынхэу. Муниципальнэ образованиехэм япащэхэм пшъэрылъ афашIыгъ мы IофыгъомкIэ пшъэдэкIыжь зыхьыщтхэр агъэнэфэнхэу.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу