Имурадхэм афэкIо

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ шъхьэзэкъо зэнэкъокъухэр мэкъу­огъум и 26-м Саранскэ щыкIуагъэх.

Километри 172,9-рэ хъурэ гъогум Урысы­ем испортсмени 118-рэ щызэнэ­къокъугъ.

Тюмень хэкум щапIугъэ Петр Рикуновым апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. НэгъэупIэпIэгъуи 9-кIэ ащ ыуж къинагъ Самарэ щыщэу Артем Нычэ.

Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ иеджапIэ щагъэсагъэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу СтIашъу Мамыр ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, ащ итренерыр Анатолий Лелюк.

СтIашъу Мамыр къызэрэтиIуагъэу, мыгъэ спортышхом гъэхъагъэу щишIырэр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зы­псэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фегъэхьы. Урысыем икъалэхэм ащыкIощт зэнэкъокъу­хэм зафегъэхьазыры, имедальхэм ахигъэ­хъон имурад.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» изэIукIэгъухэм ащыщ СтIа­шъу Мамыр къызырагъэблагъэм, медальхэм ахигъахъо зэрэшIоигъор къыIогъагъ. Нарт шъаом имурадхэр къегъэшъыпкъэжьы.