Гъэхъагъэхэр яIэу ямэфэкI къекIолIагъэх

Неущрэ мафэр зыIэ илъхэу, республикэм, къэралыгъом хэхъоныгъэ­хэр ашIынымкIэ гугъапIэхэр ныбжьыкIэхэр ары.

Ахэм ядунэееплъыкIэ, шIэныгъэу зэрагъэгъотырэм, пIуныгъэ-гъэсэныгъэу апагъохырэм елъытыгъэр макIэп. Адыгеим мы лъэныкъом мэхьанэшхо щыраты. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ныбжьыкIэхэм ягъогу къыхахыным, яшIэныгъэхэм ахагъэхъоным фэIорышIэрэ Iофтхьабзэхэр тишъолъыр зэрэщызэхащэхэрэм ынаIэ лъэшэу тет.

Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ сэнаущыгъэ ин зыхэлъэу, шIэныгъэм имыза­къоу, общественнэ IофшIэнхэм чанэу ахэла­жьэхэу, республикэ, урысые зэнэкъокъу­хэм текIоныгъэ, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ­хэр къащыдэзыхыхэу, Адыгеим ыцIэ чыжьэу зыгъэIурэ ныбжьыкIэу тиIэр макIэп.

Илэгъухэм ящысэтехыпI

Хьабый Айтэч Адыгэ къэралыгъо университетым социальнэ технологиехэмкIэ ыкIи зекIонымкIэ ифакультет ия 3-рэ курс щеджэ. Апэрэ мафэм къыщегъэжьагъэу общественнэ Iофтхьабзэхэм чанэу ахэлажьэ.

Мы апшъэрэ еджапIэмкIэ «НыбжьыкIэхэм я Урысые Союз» зыфиIорэм истуденческэ клуб ипащ, лъым итынкIэ апэрэ сатырхэм ахэт. Джащ фэдэу «Красный крест» зыфиIорэ организацием и Адыгэ шъолъыр отделение иинструктор шъхьаI.

— Еджэным нэмыкIэу общественнэ IофшIэныр лъэшэу сшIогъэшIэгъон. БэмышIэу, Урысыем и Мафэ ехъулIэу, джэгукIэ гъэшIэгъон ныбжьыкIэхэм афызэхэтщэгъагъ. Джы футболымкIэ республикэ зэнэ­къокъум зыфэтэгъэхьазыры. Ар бэдзэогъум и 2-м МКъГТК-м щызэхащэщт. «Кра­с­ный крестым» илъэс пчъагъэ хъугъэу зэхищэрэ Iофтхьабзэхэм сахэлажьэ. Нэбгырэ пэпчъ апэрэ IэпыIэгъоу цIыфым епшIылIэщтыр ышIэн фаеу сэлъытэ, сыда пIомэ псауныгъэм икъызэтегъэнэжьынкIэ ащ мэхьанэ ин иI. КIэлэеджакIохэм ыкIи студентхэм узэрэзекIон фаер къа­фэтэIуатэ, — еIо Айтэч.

КIэлэ ныбжьыкIэр ыпэкIэ маплъэ, апшъэрэ еджапIэм имагистратурэ чIэхьажьын гухэлъ иI, ащ нэмыкIэу зыщеджэрэ апшъэрэ еджапIэм ыкIи республикэм ащызэхащэхэрэ общественнэ Iофтхьабзэхэри IэкIыб ышIыщтхэп.

Студент пэрытхэм ащыщ

ГъукIэлI Альбинэ ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу илэгъухэм къахэщэу, пшъэшъэ чанэу щыт. Гурыт еджапIэм джыри щеджэзэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм, общественнэ IофшIэнхэм игуапэу ахэлажьэу щытыгъ. Адыгэ къэралыгъо университетым естествознаниемкIэ ифакультет иапэрэ курс пшъэшъэжъыем къыухыгъэ къодый нахь мышIэми, апшъэрэ еджапIэм исистемэ чанэу хэуцуагъ.

— 2015-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу кIэлэеджакIохэм я Урысые движение сыхэтыгъ. Ар лъэшэу сшIогъэшIэгъоныгъ. Апшъэрэ еджапIэм исту­дентхэм япрофсоюз орга­-низацие сыхэхьагъ. ТифакультеткIэ профбюром сырипащ. БэмышIэу Урысые зэнэкъокъоу «Студенческий Лидер 2022-рэ» зыфиIорэм сыхэлэжьагъ ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ къыщыдэсхыгъ. НыбжьыкIэ фору­мэу тиапшъэрэ еджапIэ, рес­публикэм щызэхащэхэрэм сахэлажьэ, — еIо Альбинэ.
Пшъэшъэжъые нэутхэм гъэхъэгъэшIу­хэр ыпэкIэ зэришIыщтым егупшысэ. Медиасферэм ыкIи ныбжьыкIэ политикэм ищыIэныгъэ гъогу арипхыныр имурад.

«ТишIуагъэ ядгъэкIыныр типшъэрылъ»

Гъурыжъ Дарихъан Адыгэ къэралыгъо университетым педагогикэмкIэ ыкIи психологиемкIэ ифакультет мы илъэсым къеухы. Пэублэ классхэмкIэ кIэлэегъэджэ сэнэхьат ащ зэригъэгъотыгъ.

Коронавирусыр къызежьагъэм къыще­гъэжьагъэу «Колл-гупчэм» иоператэрэу Дарихъан Iоф ешIэ. Зэпахырэ узым пэшIуекIогъэным иIахьышIу хилъхьагъ. Волонтерскэ Iофтхьабзэу «Мы вместе» зыфиIорэм зэрэхэлэжьагъэм фэшI УФ-м и Президент и ШIэжь медаль къыфагъэ­шъошагъ. АР-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ и Щытхъу тхылъ къыратыгъ. 2022-рэ илъэсым «Волонтерское движение» зыфиIорэ лъэныкъом­кIэ студент анахь дэгъу хъугъэ.

— Апшъэрэ еджапIэм сыкъызычIэ­хьагъэм къы­щегъэжьагъэу еджэн закъом нэмыкIэу Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафэу зэхащэхэрэм сахэлэжьэныр сикIас. Пандемиер къызежьэм сэ си­шIоигъоныгъэкIэ «Колл-гуп­чэм» сыIухьагъ. Телефоныр зэпымыоу цIыфэу гуIэхэр къытеощтыгъэх, нэбгырэ пэпчъ уишIуа­гъэ еб­гъэ­кIынэу уфай. Джащ фэд, узыр зэпамыхы­жьыным фэшI гъунэпкъэ хэхыгъэхэр загъэуцухэм, цIыфхэм анахь ящыкIэгъэщт гъо­мылапхъэ­хэр афащэщтыгъэх. Ахэм яугъоин мэзэ заулэрэ сыхэлэжьагъ. Тыкъэ­сы­мэджэнкIэ тыщынэщтыгъэ, ау нэжъ- Iужъхэм, IэпыIэгъу зищы­кIа­гъэхэм тишIуагъэ ядгъэкIын зэрэфаер тыгу илъыгъ, ар ти­пшъэ­рылъмэ ахахьэ», — еIо Дарихъан.

Пшъэшъэжъыем апшъэрэ еджапIэр къыухыгъ. Джы магистратурэм чIэхьа­жьын гухэлъ иI. Гурыт еджапIэм Iоф щишIэн мурад иI. Практикэр зехьым ыуж сабыйхэм ахэтынэу ыгукIэ зэрэфаер къыгурыIуагъ.

Урысые Универсиадэм хэлэжьэщт

Адыгэ къэралыгъо университетым физическэ культурэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ и Институт ия 5-рэ курс щеджэрэ Кристина Дюбинам тхэквондомкIэ текIоныгъэ къыдихыгъ ыкIи Ульяновскэ щызэхащэщт аужырэ зэнэкъокъум хэлэжьэщт.

Кристина Дюбинар спортымкIэ мастер. 2016-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт. Урысыем ичемпионат (2015 — 2017-рэ илъэсхэм) джэрз медаль къыщыфа­гъэшъошагъ. 2021-рэ илъэсым я VII-рэ Урысые гъэмэфэ Универсиадэм тхэквондомкIэ апэрэ чIы­пIэ къыщыдихыгъ.

2022-рэ илъэсым я VIII-рэ Урысые гъэмэфэ Универсиадэм иаужырэ зэнэ­къокъу мэкъуогъум и 20-м къыщегъэжьагъэу бэдзэ­огъум и 20-м нэс Урысыем ишъо­лъыри 6-мэ ащыкIощт. Ульяновскэ ар мэфэкI шIыкIэм тетэу бэдзэ­огъум и 3-м къыщызэIуахыщт. Спортсмен 900 фэдиз ащ хэлэжьэнэу агъэнафэ.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр ДЕЛЭКЪО Анет.