Адыгеим и ЛIышъхьэ афэгушIуагъ

Республикэм имуници­пальнэ образование пстэуми еджапIэхэр къащызыухыгъэ нэбгырэ мин 1,6-м ехъу Адыгеим щыкIогъэ республикэ балым хэлэжьагъэх.

Мыекъуапэ игупчэ шъхьаIэ ахэр къыщызэрэугъоигъэх. ЕджапIэр къэзыухыгъэхэм афэгушIонхэу къэкIуа­гъэх кIэлэегъаджэхэмрэ ны-тыхэмрэ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэм ихэбзэ къулыкъухэм ялIыкIохэр, муниципалитетхэм япащэхэр мэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

Муниципальнэ образование зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ ныбжьыкIэхэр Iофтхьабзэр зыщырагъэжьэщтым дэжь алырэгъу плъыжьым къырыкIуагъэх. Ащ нэужым вальсыр ягуапэу зэкIэми къашIыгъ. Программэм тегъэпсыхьагъэу адыгэ ыкIи урыс къэшъо зэфэшъхьафхэри къашIыгъэх. ЗэкIэхэри зэхэтхэу «Адыгэхэм яхабзэ джащ фэд» зыфиIорэ орэдыр къызэдаIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат сценэм къытехьи ныжьыкIэхэм къафэгушIуагъ, яцыхьэ зытелъыжьынэу, гухэлъэу зыфашIыжьыгъэхэр къадэхъунхэм теубытагъэ ахэ­лъэу афэкIонхэу ащ афиIуагъ.

«Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным зэриIуагъэу, «Хэгъэгум гъэхъа­гъэу ышIырэр цIыфхэм Iофэу ашIэрэм, къадэхъугъэ­хэ­м, якультурэ, яшэн-хабзэ­хэм, ятарихъ лъытэныгъэ зэрэфашIырэм ялъытыгъ, Урысыем ихэхъоныгъэ яIахь зэрэхашIыхьэрэр, къалэм, псэупIэ зэфэшъхьафхэм, зэрэ­псаоу къэралыгъом ащызэ­шIуахы­хэрэр ары хэгъэгум ынапэ зыфэдэщтыр зэлъы­ты­гъэр». ЕджапIэхэр непэ къэзыухыгъэхэм апшъэрэ еджа­пIэхэм шIэныгъэу агъотыгъэхэр къызэрэщызфагъэфедэщтхэм, ахэм етIанэ зэрахагъэхъощтым, нэ­ужым Адыгеимрэ тикъэралыгъошхорэ яфедэ зыхэлъ IофшIэнымкIэ къызэрагъэшъыпкъэ­жьыщтхэм тицыхьэ телъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат еджапIэхэр къэзыухыгъэхэм зафигъазэзэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ныбжыкIэхэм щыIэныгъэм ичэзыукIэ апэ илъ, сэнэхьатэу агукIэ къыхахыгъэр ящыIэныгъэ гъогу къыщафэфедэжьынэу орэхъу.

«Ушэтынхэу зэпышъучыгъэ­хэр къиныгъэх, ау ари щыIэныгъэм изы гъунапкъэу зэ­шъунэкIыгъ. ШъуапэкIэ лъэое­накIэхэр, гухэлъыкIэхэр щыIэх. Нэужым ахэр щыIэныгъэм зэрэщыпхырышъущыщтхэм шъунаIэ тежъу­гъэт. Ар нэмыкI щыIэныгъэ чэзыоу щытыщт, хэти хихыгъэ гъогум рыкIощт, ипшъэрылъ зэригъэцэкIэщтым ынаIэ тыригъэ­тыщт», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ныбжьыкIэхэм гъэсэныгъэ зэрагъэгъотыным пае республикэм амалышIухэр аретых, хэти икъулайныгъэ нахь къызэIуихыным, исэнэхьаткIэ гъэхъагъэхэр ышIыхэзэ лъыкIо­тэным ынаIэ тыригъэтын фаеу хъущт.

Пчыхьэзэхахьэр концерткIэ лъагъэкIотагъ, республикэм итворческэ коллективхэр ащ хэлэжьагъэх. Джащ фэдэу еджа­пIэхэм япащэхэр, якIэлэегъа­джэхэр, ны-тыхэр программэм хэлэжьагъэх, ахэм еджапIэр къэзыухыгъэхэм яшIуфэс пса­лъэхэр афэгъэхьыгъагъэх. МэфэкI мэшIоустхъукIэ зэхахьэр аухыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу