ШIушIагъэр лъагъэкIуатэ

Адыгэкъалэ изэIухыгъэ шIэжь зэнэкъокъу шъхьафит бэнакIэмкIэ зэхащагъ.

Игъонэмысэу дунаим ехыжьыгъэхэ Бэрэтэрэ Муратрэ Шумэн Щамилэрэ афэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэм Абхъазым, Къырым, Крас­нодар краим, Адыгеим ябэнэкIо ныбжьыкIэхэр ахэлэжьагъэх.

Псауныгъэр гъэпытэгъэным, шэн-хэбзэшIухэм ныбжьыкIэхэр афэгъэсэгъэнхэм Бэрэтэрэ Мурати, Шумэн Щамили пылъыгъэх. ШIушIагъэу яIэр ныбджэгъухэм лъагъэкIуатэ.

Зэнэкъокъум хьакIэу къы­ра­гъэб­лэгъагъэх Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Шумэн Байзэт, Адыгеим физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ изаслуженнэ IофышIэу, шъхьафит бэнакIэмкIэ еджэпIэ-зыгъэсапIэ Адыгэкъалэ къыщызэIухыгъэным кIэщакIо фэхъугъэ Бэгугъэ Вячеслав, Урысыем изаслуженнэ тренерэу, дунаим изэнэкъокъу, зэIукIэгъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэ Виктор Козляковыр, урым-рим бэнакIэмкIэ Урысыем спортымкIэ имас­терэу, Адыгеим спорт бэнакIэмкIэ ифедерацие ипрезидентэу Къадэ Руслъан, Адыгеим и Парламент идепутатэу, спорт бэна­кIэхэмкIэ дунаим, Европэм язэ­нэкъокъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащызыхьыгъэ Джастэ Вячеслав, СССР-м спортымкIэ имастерэу Шумэн Кен, Бэрэтэрэ Муратрэ Шумэн Щамилрэ яныб­джэгъухэр, яIахьылхэр.

Зэнэкъокъур

БэнэкIо 220-рэ алырэгъум щызэнэкъокъугъ. Адыгэкъалэ щыщхэу апэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм ащыщых ХьацIэцIэ Рамир, кг 26-рэ, ХъуакIо Аслъан, кг 36-рэ, СтIашъу Азэмат, кг 50. ЯтIонэрэ чIыпIэхэр Тхьаркъохъо Тимур, Зубаил Расул, Лъэцэр Нурдин афагъэшъошагъэх.

Ящэнэрэ чIыпIэхэр ХьацIэцIэ Дамир, ЛIыIапIэ Пщымаф, Псы­Iушъо Амир, Шэуджэн Амир, Уджыхъу Ислъам, ЯхъулIэ Адам, ЖэнэлI Тимур къахьыгъэх.

ТекIоныгъэм икъыдэхынкIэ гуетыныгъэ ин къызыхэзыгъэфагъэ Зубаил Расул хэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтын къыфагъэшъошагъ.

Псыфабэ щыщэу Тимур Тезляк, кг 32-рэ, апэрэ чIыпIэр къыди­хыгъ. Алексей Покотиловым ятIо­нэрэ чIыпIэр ыхьыгъ. Щынджые зыщызыгъэсэрэ Тэчахъо Айдэмыр джэрз медалыр къыдихыгъ.

— Адыгэкъалэ иадминистрацие, нэмыкIхэу зэнэкъокъум кIэщакIо фэхъугъэхэм тафэраз, — къытиIуагъ шъхьафит бэнакIэмкIэ Щынджые испорт еджапIэ итренерэу Бэгугъэ Мыхьарбый. — Абхъазым, Шъачэ, Краснодар краим, фэшъхьаф­хэм ябэнакIохэм, тренерхэм таIукIагъ, пIу­ныгъэ Iофыгъохэм татегущыIагъ.

Адыгэкъалэ иадминистрацие ныбжьыкIэ IофхэмкIэ ыкIи спортымкIэ иотдел ипащэу ХьакIэгъо­гъу Казбек зэнэкъокъум изэхэщэнкIэ шIушIэ Iофыгъохэр зезы­хьа­гъэхэм гъэзетымкIэ «тхьашъуе­гъэпсэу» ариIожьы шIоигъу. Спортым ныбжьыкIэхэр зэрэзэфищэхэрэм, пIуныгъэм имэхьанэ зыкъызэриIэтырэм ХьакIэгъогъу Казбек къатегущыIагъ.