ЧIыопсыр къэбзэным пай

ЧIыопс паркэу «Тхьачышхо» зыфиIорэм Iофтхьабзэу «Чистый лес, чистый родник» щызэхащэгъагъ.

АР-м тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэнкIэ ыкIи чIыопсым икъэкIуапIэхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ Iоф щызы­шIэхэрэр, Адыгэ къэралыгъо ыкIи Мые­къопэ къэралыгъо технологическэ университетхэм якIэлэегъаджэхэр, ястудентхэр, «НАБУ-Кавказ» зыфиIорэ Гупчэм иволонтерхэр ащ хэлэжьагъэх.

ЧIыопс паркым ипащэу Шэуджэн Инвер къы­зэриIуагъэмкIэ, Iофтхьабзэр мэфитIурэ кIуагъэ. Селоу Новопрохладнэм апэ щызэрэугъоихи, етIанэ купитIоу загощыгъагъ. Зым чIыпIэу «Тайвань» зыфиIорэм зыгъэпсэфыпIэу иIэхэр къыгъэ­къэ­бзагъэх. ЯтIонэрэ купым «Юбилейный», «Шестаков» зыфиIорэ чылхэм адэжь зекIоу къакIохэрэм яуцупIэхэм хэкIыр къащиугъоигъ. Iэмэ-псымэу ящыкIэгъэщтхэр вездеходхэмкIэ зэращагъ, чэщы­рэ чэтэн гъэIагъэхэм ачIэлъыгъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм пстэумкIи дзыо 11 хэкIэу къаугъоигъ. Ахэр Новопрохладнэм къыращэлIэжьи, ООО-у «ЭкоЦентрэм» иавтомашинэхэм дащыжьыгъэх.