Ощхым ымыгъэохъухэмэ…

Адыгеим ичIыгулэжьхэм мыгъэ Iуахыжьынэу пстэумкIи бжыхьэсэ гектар 105844-рэ апхъыгъагъ. Ащ щыщэу 12144-р хьэм рагъэ­убытыгъ. ГъэрекIорэм егъэпшагъэмэ, мыгъэ гектар миным ехъукIэ ар нахь макI. Коцыри икIыгъэ илъэсым Iуахыжьынэу апхъыгъагъэм нахь макI. Мыгъэ аIожьынэу яIэр гектар 93374-рэ мэхъу. Джащ фэдэу рапс гектар 9538-рэ, тритикалэу 155-рэ халъхьагъ.

Мэфэ заулэ хъугъэу хьэр Iуахыжьы. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, анахьыбэу хэзгъэкIыгъэхэм ыкIи анахьыбэу къизыхыжьыхэрэм ащыщых Джэджэ районым ичIыгулэжьхэр. ПстэумкIи бжыхьэ­сэ хьэ гектар 2793-рэ халъхьэгъагъ, 1200-м ехъу Iуахыжьыгъах. ГурытымкIэ лъытагъэу, зы гектарым центнер 60,8-рэ къеты, тонн 7324-рэ къаугъоижьыгъ.

Ахэм ауж итых Красногвардейскэ районым ичIыгулэжьхэр. Хьэ гектар 2169-у мы муниципальнэ образованием щапхъыгъагъэм 1185-р хагъэкIыгъ. Гу­рытымкIэ лъытагъэу, гектарым центнер 55,9-рэ къырахы.

Шэуджэн районым щыха­лъхьэгъэгъэ хьэ гектар 1703-м ызыныкъо нахьыбэр, ар 1350-рэ, аIожьыгъах, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 55-рэ, къыщырахы.

Тэхъутэмыкъое районымрэ Адыгэкъалэрэ ячIыгулэжьхэр ом егъэохъух. Ощххэм апкъ къикIыкIэ, бжыхьасэу халъхьагъэхэр Iуахыжьынэу джыри рагъэжьагъэп. Джащ фэдэу Мыекъопэ, Теуцожь ыкIи Кощхьэблэ районхэм, къалэу Мыекъуапэ ячIыгулэжьхэри ощхым егъэохъух, хагъэкIыгъэр макIэ.