Ны мылъкум къыхахырэми къыхэхъуагъ

ЦIыфыр зэрыпсэун ылъэкIыщт ахъщэ анахь макIэм къызэрэ­хэхъуагъэм фэшI ны мылъкум къыхэхыгъэу мазэ къэс къатырэри мэкъуогъум и 1-м къыщыублагъэу нахьыбэ хъугъэ. Джы ар кIэлэцIыкIур зэрыпсэун ылъэкIыщт ахъщэ анахь макIэу тишъолъыр щагъэнэфагъэм фэдиз, сомэ 12018-рэ мэхъу.

Унагъом гъотэу иIэр нэбгырэ пэпчъ телъытагъэмэ зы нэбгырэм тефэрэр цIыфыр зэрыпсэун ылъэкIыщт ахъщэ анахь макIэм фэдитIум емыхъурэмэ, мыр ыгъэпсын фит. ЦIыфыр зэрыпсэун ылъэкIыщт ахъщэ анахь макIэу Адыгеим щагъэнэфагъэр сомэ 13047-рэ мэхъу. Зэрэхъу­рэмкIэ, сомэ 26094-м шIомыкIэу зы нэбгырэм тефэн фае.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, ны мылъкум къыхэхыгъэ ахъщэ тыныр 2018-рэ илъэсыр къызихьагъэм ыуж ятIонэрэ сабыир къызэрыхъухьэгъэ унагъохэр ары къызытефэрэр. Ежьхэм зэрэфаеу ар агъэфедэн фитых. КIэлэцIыкIум ыныбжь илъэси 3 мэхъуфэкIэ ахъщэ тыныр къа­фэкIонэу законым къыщеIо. Апэрэу ар загъэпсыгъэм ыуж илъэс зытешIэкIэ икIэрыкIэу унагъом лъэIу тхылъыр ытыжьын фае. Ащ пае къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал е ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэ­кIубгъо ыгъэфедэн ылъэкIыщт, МФЦ-м е фондым икъулыкъоу цIыфхэм Iоф адэзышIэрэм якIуа­лIэхэми афагъэпсыщт.

Адыгеим щыпсэоу ны мылъкум къыхэхыгъэ ахъщэ тынэу мазэ къэс къатырэр къызыфакIорэр унэгъо 1932-рэ мэхъу.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.