Мэкъуогъум и 27-р — ныбжьыкIэхэм я Маф

ТикIалэхэу ыкIи типшъашъэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

НыбжьыкIэхэм я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Мы гъэмэфэ мэфэкIыр ныбжьыкIэгъум епхыгъ. Хэтрэ цIыфи ищыIэныгъэкIэ анахьэу гум къинэжьырэ чэзыу дахэу ар щыт. А охътэ шIагъом ныбжьыкIэхэм акIуачIэ изэу гухэлъ дахэхэр рахъухьэх, ядунэееплъыкIэ мэуцу.

Тэ типшъэрылъыр сыд фэдэрэ лъэныкъокIи зэдиштэу ныбжьыкIэхэм хэхъоныгъэ ашIынымкIэ ящыкIэгъэ амалхэр яд­гъэгъотынхэр, Адыгеим икIалэхэмрэ ипшъашъэхэмрэ хэбзэ шIагъоу тиIэхэр лъагъэкIотэнхэ, нахьыжъхэм шIоу агъэпсы­гъэр зэкIэ къаухъумэн алъэкIынымкIэ икъоу дгъэгъозэнхэр ары.

Ащ пае республикэм Iофтхьэбзабэ щызэрахьэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ: гъэсэныгъэмкIэ ыкIи наукэмкIэ, культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ, экономикэмкIэ ыкIи бизнес цIыкIумкIэ, общественнэ IофшIэнымкIэ. НыбжьыкIэхэм зыкъагъотынымкIэ, ягупшысэхэр пхыращынхэмкIэ ыкIи IэпэIэсэныгъэ гъэнэфагъэ яIэ хъунымкIэ а пстэуми яшIуагъэ къэкIо.

Тигупсэ Адыгеимрэ ти Хэгъэгушхоу Урысыемрэ тапэкIи хэхъоныгъэу ашIыщтым республикэм иныбжьыкIэхэм яIахь зэрэхашIыхьащтым тицыхьэ телъ.

Мы мэфэкI шIагъом тиныбжьыкIэхэм тафэлъаIо псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэшIурэ яIэнэу, еджэным гъэхъагъэхэр щашIынхэу, гухэлъ дахэу яIэр зэкIэ къадэхъунэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр