Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъу

Хабзэр мыукъогъэнымкIэ Адыгэ Республикэм икоординационнэ зэIу­кIэ зэхэсыгъоу иIагъэм лъэпкъ, федеральнэ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ хэбзэукъоныгъэу ашIыхэрэм ягъогупэ пыбзыкIыгъэн, Iэтахъохэр бзэджэ­шIагъэхэм ахамыщэнхэмкIэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зехьэ­гъэн зэрэфаем, кощын Iофым фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр аукъо зэрэмыхъущтым ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм щатегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Прокуратурэ, и МВД, и УФСБ, и Апшъэрэ хьыкум яIэшъхьэтетхэр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

АР-м и УплъэкIу-лъытэкIо палатэ итхьаматэу Павел Стаценкэм зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, апэрэ илъэсныкъом лъэпкъ проектэу «Культу­рэр» Теуцожь районым зэрэщыпхыращырэм, лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэп­хъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэр Мыекъуапэ зэрэ­щагъэцакIэрэм афэгъэхьыгъэ уплъэкIунхэр ведомствэм зэхищагъэх. УплъэкIу-лъытэкIо палатэм иIофышIэхэм джащ фэдэу 2021-рэ илъэсым шъолъыр проект заулэ зэрагъэцэкIагъэр ауплъэкIу. Хэукъоныгъэу къыхагъэщыхэрэр агъэнэфэгъэ пIалъэм дагъэзыжьых. Илъэсым иятIонэрэ кIэлъэныкъо шъолъыр проектхэу «Псы къабз», «Адэбз узхэм ябэныжьыгъэныр» зыфиIохэрэр, лъэпкъ проектхэр зэрагъэцакIэхэрэр ауплъэкIунэу рахъухьэ.

Лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ ягъэцэкIэнкIэ пэрыохъу хъухэрэм язэхэфын мэхьанэшхо зэриIэр республикэм и ЛIышъхьэ хигъэу­нэфыкIыгъ.
АР-м и МВД иполицие ипащэ игуадзэу Андрей Федосе­евыр, Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Евгений Лебедевыр, республикэм IофшIэнымрэ социальнэ ухъумэнымрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр зэхэсыгъом къызыщэгущыIэхэм зыныбжь имыкъугъэхэм хэбзэ­укъоныгъэхэр амышIынхэм, бзэ­джэшIагъэхэм ахэр ахамыщэнхэм нахь лъэшэу гъунэ алъыфыгъэн зэрэфаер хагъэунэфыкIыгъ.

Мыгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьэ­бзэ 240-рэ зэхащагъ. Зипшъэ­рылъ зымыгъэцэкIэрэ ны-тыхэм протокол 502-рэ афызэхагъэуцуагъ. ГъэсэныгъэмкIэ учреждениехэм буллингымрэ кибербуллингымрэ апэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр ащызэрахьэх. Зыныбжь имыкъугъэхэм яIофхэм афэгъэ­зэгъэ комиссием иучет Iэтэ­хъуи 184-рэ хэт.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр, се­минархэр, кIэлэегъаджэхэм яIэпэIэсэныгъэ зыщыхагъэхъорэ курсхэр, правовой Iофыгъо­хэмкIэ ны-тыхэм язэIукIэхэр зэхещэх.

2022-рэ илъэсым имэзитф зыныбжь имыкъугъэхэм бзэджэшIагъэхэр нахьыбэу зэрэзэра­хьагъэр, уголовнэ пшъэдэкIыжь зэрагъэхьырэ Iэтахъохэм зэра­хэхъуагъэр зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ. Зыныбжь имыкъугъэхэу бзэджэшIагъэхэм ахащэн алъэкIыщтхэм полицием иIофышIэхэр зэрадэлажьэ­хэрэр къаIуагъ.

КъумпIыл Мурат ведомствэ­хэм пшъэрылъ афишIыгъ со­циальнэ хъытыухэм яуплъэ­кIун­кIэ Iофхэр лъагъэкIотэнэу, хэ­бзэухъумэкIо къулыкъухэм Iэтахъохэм адызэрахьэрэ пэшIорыгъэшъ IофтхьабзэхэмкIэ нахь загъэчанынэу, ныр е тыр зы­шъхьарымытыжь кIэлэцIыкIухэр зэрыс унагъохэм ящыкIэгъэ социальнэ IэпыIэгъур арагъэ­гъо­тынэу, мыдэIорэ, IормышIэ Iэтахъохэр просветительскэ, культурэ, спорт Iофтхьабзэхэм ахагъэлэжьэнхэу.

Кощыным хэбзэукъоныгъэхэр амышIынхэмкIэ, IэкIыб къэралыгъохэм арысхэр бзэджэшIагъэхэм ахэзыщэнхэу, экстремизмэм, терроризмэм, къолъхьэ тын-Iыхыным апызыщэнэу пы­хьэхэрэм ягъогупэ пыбзыкIы­гъэнымкIэ амалэу зэрахьэхэрэр зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм къа­Iотагъ.

IэкIыб къэралыгъохэм къа­рыкIыхэрэм IофшIэн язытыхэ­рэм адэгущыIэгъэн, IэкIыб къэ­ралыгъохэм къарыкIыгъэ студентхэм хэбзэукъоныгъэхэр амышIынхэм лъыплъэгъэн зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

«IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыхэрэм анахьэу зэрадэлэ­жьэнхэ фэе лъэныкъохэр — правовой гъэсэныгъэ ягъэгъотыгъэныр, социальнэ щыIакIэмрэ культурэмрэ ахэр ахэгъэ­гъозэгъэнхэр ары. Кощын Iофым фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм дэмыхыхэу IэкIыб къэралыгъо­хэм яцIыфхэм Iизын тхылъхэр къаратын фае. Мы лъэныкъом хэукъоныгъэхэр щашIы хъущтэп», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъолъыр щынэгъончъэным иIофыгъохэмкIэ АР-м и ЛIы­шъхьэ дэжь щыIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Чыназыр Алый 2022-рэ илъэсым иятIонэрэ кIэлъэныкъо хабзэр мыукъогъэ­нымкIэ Адыгеим икоордина­ционнэ зэIукIэ Iоф зэришIэщт планыр зэхэсыгъом къащыхилъхьагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтыр А. Гусевым тыри­хыгъ.