Зэхахьэм зыфегъэхьазыры

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» игъэцэкIэкIо куп изичэзыу зэхэсыгъо лъэпкъым ицIыф цIэрыIохэм, уахътэм диштэрэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм и Президентыгъэу, ишIушIагъэкIэ дунаим щызэлъашIэрэ меценатэу Шъэу­мэн Хьазрэт ыцIэкIэ «Адыгэ шъау-2022» зыфиIорэр мэкъуо­гъум и 25-м республикэ филармонием апэрэу щыкIощт. Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан осэшI купым хэт, зэхэщэн Iофыгъохэм ахэлажьэ.

Едзыгъуи 5 хъурэ зэнэкъокъур зэрэкIощтым, лъэпкъ шIэжьым ныбжьыкIэхэр фэгъэсэгъэнхэм, ягулъытэ зыкъегъэIэтыгъэным, спортым, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм зягъэушъом­бгъугъэным Р. ЛIымыщэкъор къатегущыIагъ. Зэнэкъокъур дунэе къэбар зэрэхъущтым мэхьанэу иIэр къыхагъэщызэ, зэхахьэм яеплъыкIэхэр къыщаIуагъэх Мэщ­фэшIу Нэдждэт, ГъукIэлI Сусанэ, Тэу Аслъан, ЦIыкIушъо Аслъан, Къуижъ Къэплъан, Хьаджый Адам, нэмыкIхэм.

ШIэныгъэлэжьэу, общественнэ IофышIэшхоу Дунэе Адыгэ Хасэм, республикэ Адыгэ Хасэм илъэсыбэрэ ащылэжьэгъэ Мэрэтыкъо Шыгъотыжь фэгъэхьыгъэ творческэ конференциер гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым щызэхэщэгъэным Адыгэ Хасэр кIэщакIо фэхъугъ.
Мэкъуогъум и 29-м Iофтхьабзэр зэрэкIощт шIыкIэм зэхахьэм щытегущыIагъэх.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» и Хэсашъхьэ изичэзыу зэхахьэм бэдзэогъум и 2-м Мыекъуапэ щыкIощт.

Лъэхъаным диштэрэ IофшIагъэ­хэр зэIукIэгъум щызэфахьысыжьыщтых, къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм Адыгэ Хасэр зэрэхэлажьэрэм, культурэм, адыгабзэм игъэфедэн, спортым, фэшъхьафхэм атегущыIэщтых.