Автотранспортыр ыщэчыщт

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу хьылъэзещэ автомашинэхэр зыщэчыщт комплекс Адыгеим щагъэуцунэу рагъэжьагъ.

Мыщ фэдэ псэуалъэ апэрэу республикэм щагъэпсы, Красногвардейскэ районым игупчэу, селоу Красногвардейскэм икIэу къуаджэу Улапэ зэпичызэ Шэ­уджэн районым ит поселкэу Заревэм кIорэм тырагъэуцо. Гъогухэм якъызэтегъэнэн ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр, шапхъэхэм ашIокIэу ушъэгъэ автомашинэхэр къычIигъэщыщтых.

Транспортым изекIон къызэтемыуцоным фэшI комплексыр агъэуцуфэкIэ агъэфедэщт гъогум ишIын аухыгъ. Компаниеу «Рос­телекомыр» ары зыгъэуцущтыр, IофшIэнхэр ащ ригъэжьагъэх.

— Шапхъэхэм ашIокIэу ушъэгъэ хьылъэзещэ автомашинэхэм охътэ кIэкIым гъогухэр акъу­тэх, ахэм ягъэцэкIэжьын мылъкушхо пэIохьэ. Республикэм иавтомобиль гъогухэр къызэтегъэнэжьыгъэнхэмкIэ, шапхъэхэм адиштэу хьылъэзещэхэр аушъэнхэмкIэ комплексым ишIуагъэ къэкIощт, — къыIуагъ гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ АР-м и Гупчэ ипащэу Аргун Даур.

Мы псэуалъэм ишIын пстэумкIи сомэ миллион 75,3-рэ пэIухьащт. IофшIэнхэр мы илъэ­сым иIоныгъо мазэ ыкIэм нэс аухынхэу ары гухэлъэу яIэр. Лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу 2024-рэ илъэсым ыкIэм нэс мыщ фэдэ комплекси 6 Адыгеим игъогухэм ащагъэу­цущт.