IэпыIэгъу къафэхъущт

Проектэу «Билет в Будущее» зыфиIорэр 2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу УФ-м и Президентэу В.В. Путиным иунашъокIэ зэхащэ. Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» ифедеральнэ проектэу «Успех каждого ребен­ка» зыфи­Iорэм ар хэхьэ.

Гуманитар ПроектхэмкIэ Фондыр 2022-рэ илъэ­сым проектэу «Билет в Будущее» зыфиIорэм ифедеральнэ оператор хъугъэ.

Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ проектым хэла­жьэ­рэр кIэлэцIыкIухэм гъэ­сэныгъэ тедзэ зыщарагъэгъотырэ республикэ Гупчэр ары.

Адыгеим проектыр щы­Iэ­ныгъэм зыщыпхыращырэ уахътэм къыкIоцI ныбжьы­кIэ нэбгырэ 5500-рэ хэлэжьагъ. Респуб­ликэм ис кIэлэеджакIохэм нахьыжъхэр яIэпыIэгъухэу яшIэ­ныгъэхэм ахагъэ­хъуагъ. Проектэу «Билет в Будущее» зыфиIорэм ишIуа­гъэкIэ кIэлэеджакIохэм ящыIэныгъэ гъогу зэрапхыщт сэнэхьатым икъы­хэхын нахь IэшIэх къа­фэхъу.

Проектым джырэкIэ анахь къыхахырэ сэнэхьатыбэ къыделъытэ. Мыщ фэдэ Iофтхьабзэ республикэм зэрэщызэхащэрэм мэхьэнэ ин зэриIэм щэч хэлъэп. Ащ шIуагъэу пылъыр кIэлэегъаджэхэм къаIо.

Къадыр Фатим, лицееу N 19-м икIэлэегъадж:

— Гъэхъэгъэ инхэр зышIырэ ыкIи цIыф къызэрыкIо пэпчъ кIэлэегъаджэ ыкIыб дэт. КIэлэцIыкIум идунэееплъыкIэ, цIыфыгъэ хэлъыным ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу кIэлэегъаджэм Iоф адешIэ. Нэбгырэ пэпчъ сэнаущыгъэу хэлъым нахь зегъэушъомбгъугъэным тыпылъ. Джащ фэдэу кIэлэегъаджэ пэпчъ иIэпэ­Iэсэныгъэ, ишIэныгъэхэр ыгъэфедэзэ сыд фэдэрэ лъэныкъуи хэкIыпIэ тэрэз къыфигъотын фае.

Ольга Петриенко, гимназиеу N 22-м икIэлэегъадж:

— КIэлэегъэджэ сэнэхьатымкIэ анахь мэхьанэ зиIэу слъытэрэр уишIэныгъэхэм ахэбгъэхъо зэпытын, ар кIэлэеджакIохэм ябгъэшIэжьын, нахь ашIогъэшIэгъон лъэныкъохэмкIэ Iоф адэпшIэн амал зэрэщыIэр ары.