ЯщыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр

Сэкъатныгъэ зиIэхэм ыкIи ветеранхэм яIофыгъохэмкIэ Советэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэщагъэм зичэзыу зэхэсыгъо мы мафэхэм иIагъ. Ар зэрищагъ АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэ­хъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч.

Сэкъатныгъэ зиIэхэм ящыIэ­кIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным, ахэм ящыкIэгъэ Iэмэ-псымэхэр арагъэгъотыным пае ашIэрэ Iофыгъохэм Iофтхьабзэм ащытегущыIагъэх.

Къэралыгъо программэу «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том чис­ле детей-инвалидов» зыфиIорэр щыIэныгъэм зэрэщыпхыращырэм къытегущыIагъ АР-м Iоф­шIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэ­хъоныгъэмкIэ иминистрэ игуа­дзэу Ирина Ширинар.

— УФ-м икъэралыгъо программэу «Доступная среда» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу сэкъатныгъэ зиIэхэм, ахэм ахэ­хьэх кIэлэцIыкIу сэкъатхэри, щыIэныгъэм хэгъэгъозэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ системэм федеральнэ бюджетым щыщ ахъщэ субсидиеу къафатIупщынхэу щыт. Ащ къыхэкIыкIэ ищыкIэгъэ тхылъхэр 2020-рэ илъэсым тишъолъыр ыгъэхьазырыгъэх. ЗэрагъэнафэрэмкIэ, 2023-рэ илъэсым мы лъэныкъомкIэ республикэм субсидиеу сомэ миллиони 9-м ехъу, 2024-рэ илъэсым сомэ миллиони 6,6-рэ фэдиз къыфатIупщыщт. Федеральнэ субсидиер ыкIи респуб­ликэ бюджетым къыхэхыгъэ ахъщэр зэхэтэу сомэ миллион 16-рэ мини 143-рэ хъущт. Илъэ­сищым къыкIоцI тишъолъыр ар ыгъэфедэщт. Сэкъатныгъэ зи­Iэхэм ящыкIэгъэ Iэмэ-псымэхэм, техникэ зэфэшъхьафхэм якъэщэфын, ахэм яегъэджэн ыкIи нэмыкI хэушъхьафыкIыгъэ лъэныкъохэмкIэ ахъщэр гъэфедэгъэн фае. Сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ на­хьышIу шIыгъэныр, яцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу ялэгъухэм ахэм адырагъэштэныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу мыщ фэдэ программэхэм яIэр, — къы­Iуагъ Ирина Ширинам.

Урысые Федерацием социальнэ страхованиемкIэ и Фонд и Адыгэ республикэ Къутамэ ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ ПIатIыкъо Аслъан сэкъатныгъэ зиIэхэм техническэ Iэмэ-псымэхэр ащэфынхэм фэшI аратырэ электроннэ сертификатхэм къатегущыIагъ.

— Электроннэ сертификатым ишIуагъэкIэ сэкъатныгъэ зиIэ цIыфым къин ымылъэгъоу ищыкIэгъэ Iэмэ-псымэр зэригъэгъо­тын ылъэкIыщт. 2021-рэ илъэсым Iоныгъо мазэм къыщегъэ­жьагъэу ар къызытефэхэрэм аратэу аублагъ. Урысые Федерацием социальнэ страхованиемкIэ и Фонд 2021-рэ илъэсым электроннэ сертификат 219-рэ аритыгъ, 36-р агъэфедагъ. Адыге­имкIэ нэбгыри 7-мэ аштэ­нэу лъэIу тхылъ къатыгъ, 2-мэ ар агъэфедэ, — еIо ПIатIыкъо Аслъан.

Электроннэ сертификатыр зэрэгупсэфыр, ащ шIуагъэу пылъыр джыри икъу фэдизэу ашIэрэп. Ар бгъэфедэзэ, гущы­Iэм пае, костыльхэр, тхьакIумэм Iуалъхьэрэ аппаратыр ыкIи нэмыкIэу ящыкIэгъэщтхэу спискэм хахьэхэрэр къащэфынхэ алъэкIыщт. Унэм исхэу медицинэ Iэмэ-псымэхэр ыкIи тучанэу къызыщащэфыщтыр къыхахынхэ алъэкIыщт. Ащ ишIуагъэкIэ къэралыгъо IэпыIэгъур нахь IэшIэхэу къызфагъэфедэщт.

Сэкъатныгъэ зиIэм электроннэ сертификатыр къэралыгъо фэIо-фашIэхэмкIэ порталым, Урысые Федерацием социальнэ страхованиемкIэ и Фонд и Адыгэ республикэ Къутамэ къащыдахын алъэкIыщт. Зыщыщыр къэзыушыхьатырэ документ, лъэIу тхылъ ыкIи картэу «Мирым» иреквизитхэр ары ныIэп ищыкIагъэхэр.

Джащ фэдэу сэкъатныгъэ зиIэхэм автомобилыр афыным пае егъэджэнхэр зэрэзэхащэ­хэрэм къытегущыIагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Евгений Лебедевыр.

Советым изэхэсыгъо хэлэ­жьагъэхэр Iофыгъоу агъэнэфагъэхэм ахэплъагъэх, унашъо­хэр аштагъэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.