НыбжьыкIэ гъэшIоныгъэ къэрэгъул

Республикэ Iофтхьабзэу «Молодежный почетный ка­раул. Пост N 1» зыфиIорэр мэкъуогъу мазэм Адыгеим щызэхащэ.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэрэ Мыекъопэ ин­дустриальнэ техникумымрэ Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх.

Iофтхьабзэр тIо гощыгъэ. Апэрэ уцугъор мэ­къуогъум и 1-м къыще­гъэжьагъэу и 16-м нэс муниципальнэ образо­ваниехэм ащыкIуагъ.

Хэгъэгу зэошхом ыкIи нэмыкI зэо-зэпэуцужьхэм ахэкIодагъэхэм ясаугъэтэу муниципалитетхэм аща­гъэуцугъэхэр ары зэнэ­къокъур зыщыкIуагъэр. Хабзэ зэрэхъугъэу, ахэм текIоныгъэ къащыдэзы­хыгъэхэр ары шъолъыр уцугъом хэлэжьагъэхэр.

ЯтIонэрэ уцугъор мэ­къуогъум и 22-м тырагъэ­фагъ. Ар Хэгъэгу зэ­ошхом щыфэхыгъэхэм язэхэт сау­гъэтэу Мые­къуапэ щыIэм щыкIуагъ. Мы мэфэ дэдэм анахь дэгъоу зыкъэзыгъэлъэ­гъуагъэхэр къыхагъэщыгъэх, щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх, шъыгъо ыкIи шIэжь Мафэм фэ-гъэ­хьыгъэу къэгъагъэхэр сау­гъэтым кIэралъхьагъэх.