КIэлэеджакIохэм ямедалитIу

Урысыем икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ хэ­хьэрэ кIэух зэIукIэгъухэр Ермэлхьаблэ щэкIох.

НыбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэ­нэкъокъу хэлажьэхэрэ тибэна­кIохэм медалитIу къыдахыгъ.

Нэчэрэзые икIэлэеджакIоу Хьакъуй Эльдар, кг 53-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр къыдихи, тыжьыныр къыфагъэшъошагъ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ трене­рэу Гъомлэшк Алый нарт шъаор егъасэ.

Адыгэкъалэ щеджэрэ Хьат­хъохъу Рустам, кг 64-рэ, ящэнэрэ чIыпIэр къыхьыгъ. Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ тренерэу Шъэумэн Байзэт Р. Хьатхъохъум ипащ.

— Москва, Ленинград хэкум, Урысыем ишъолъырхэм ябэна-кIо­хэм я Спартакиадэ сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэеджакIохэм яIэ­пэ­Iэсэныгъэ къыщагъэлъагъо, — къы­тиIуагъ АР-м сам­бэмкIэ ­испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адам. — ТикIэлэеджакIо­хэм Спартакиадэр ушэтыпIэшIу афэхъугъ. Хэгъэгум изэнэкъокъу­хэм ахэлэжьэнхэу загъэхьазыры. Спартакиадэм къыщыдахыгъэ медальхэр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фагъэхьых.