Илъэс 76-рэ хъугъэ

Журналистхэм я Дунэе организацие зызэхащэгъагъэр мэкъуогъу мазэу тефэгъагъ. Ар 1946-рэ илъэсым Данием икъэлэ шъхьаIэу Копенгаген журналистхэм я Дунэе конгрессэу щыкIогъагъэм щау­хэсыгъагъ.

Дунэе организацием (МОЖ-м) хэгъэгу зэфэшъхьафи 100-мэ ялIыкIохэр хэтых, журналистхэм ямызакъоу, ахэм ясоюзхэр, япрофсоюз организациехэр, комитетхэр, федерациехэр къы­зэлъеубытых.

Журналистхэм я Дунэе организацие ипшъэрылъ шъхьа­Iэхэри агъэнэфэгъагъэх, ахэр мамырныгъэм икъэухъумэн, зэкъошныгъэм игъэпытэн, ­лъэпкъ пстэуми язэгурыгъэIон ыкIи журналистхэм яфитыны­гъэхэр амыгъэцIыкIунхэм афэгъэхьыгъагъэх.

Пшъэрылъэу зыфашIыжьы­гъэхэр икъоу агъэцэкIэнхэм фэшI 1953-рэ илъэсым МОЖ-м зэгурыIон-зэдегъэштэн IофтхьабзэхэмкIэ Дунэе фонд зэхищэгъагъ. Ащ къыщегъэжьагъэу зиIоф фэшъыпкъэхэу, журналистикэм гъэхъагъэхэр щызышIы­хэрэм шIухьафтынхэр афашIых, Юлиус Фучик ыцIэ зыхьырэ медальхэр аратых.

Журналистхэм я Дунэе организацие ияплIэнэрэ конгресс журналистхэм язэгурыIоныгъэ и Дунэе мафэ щагъэнэфагъ, ар 1958-рэ илъэсым Iоныгъом и 8-м тефэгъагъ. Чехословакием щыщ журналистэу, тхэкIо-антифашистэу, 1943-рэ илъэсым нэмыцхэм аукIыгъэгъэ Юлиус Фучик ишIэжь мафэу ар алъытэ.

Урысыем ижурналистхэми организацие шъхьаф яI, ащ «Урысыем ижурналистхэм я СоюзкIэ» еджэх. Ащ икъутамэу Адыгеим щызэхэщагъэм хэт журналист IэпэIасэхэм ащыщхэр Союзым хэтых.

Журналистхэм я Мафэ СССР-м илъэхъан жъоныгъуа­кIэм и 5-м щыхагъэунэфыкIыщтыгъ. 1912-рэ илъэсым большевикхэм ягъэзетэу «Правда» зыфиIорэм иапэрэ номер къыз­щыдагъэкIыгъагъэм ар тефэщтыгъ. 1991-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу журналистхэм япрофессиональнэ мэфэкI зыщыхагъэунэфыкIырэ мафэр з­эблахъугъ, ар щылэ мазэм и 13-м ахьыгъ.

Гъэзетэу «Правдэм» иапэрэ номер къызщыхаутыгъэгъэ ма­фэм нахьи апэрэ урыс гъэзетэу «Ведомости» зыфиIорэр къызщытырадзэгъэгъэ мафэр (1703-рэ илъэсым щылэ мазэм и 13-р) нахь къекIоу алъытагъ. Гъэзетыр пачъыхьэу Петр I-м иунашъокIэ къытырадзэгъагъ.
Журналистхэм я Дунэе организацие зыщыIэр мэкъуогъум и 8-м илъэс 76-рэ хъугъэ.
Шъаукъо Аслъангуащ.