Дунэе рекорд агъэуцугъ

Федор Конюховымрэ Игорь Потапкинымрэ мотопарапланымкIэ быбы­гъэх, дунэе рекорд агъэуцугъ.

ЗекIо Iофхэм апылъэу Ф. Конюховымрэ спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу И. Потапкинымрэ мотопарапланыр къамыгъэтIысэу быбыгъэх, километрэ 1039,7-рэ ошъогум къыщызэранэкIи, Чэчэным ичIыгу быбыныр щаухыгъ. ПэшIорыгъэшъэу зэхэщакIохэм къызэраIуагъэмкIэ, сыхьат 13-рэ такъикъ 17-рэ уахътэу быбыным ыхьыгъэр. Усмань щырагъажьи, Липецкэ хэкум, Чэ­чэным ащыбыбыгъэх. Кило­метрэ 408,5-рэ рекордэу ежьхэм агъэуцугъагъэм къырагъэхъугъ.

Республикэ гъэзетхэу «Советскэ Адыгеимрэ» «Адыгэ макъэм­рэ» яунэ щыкIогъэ пресс-зэхахьэр пэублэ гущыIэкIэ къызэIуихыгъ Урысыем и ДОСААФ икъутамэу Адыгеим щыIэм иотдел ипащэу Ирина Манченкэм. ДОСААФ-р, авиацием икъулыкъушIэхэр зэ­гъусэхэу Iофэу ашIэрэм пIуныгъэ мэхьанэ иIэу зэрэщытыр И. Манченкэм хигъэунэфыкIыгъ.

Адыгэ Республикэм авиациемкIэ иобщественнэ зэхахьэхэр, Мыекъуапэ авиациемкIэ испорт клубэу М.М. Громовым ыцIэ зыхьырэр, юнармейцэхэм яклубэу «Варягыр», Мыекъуапэ идзэ-патриотическэ клубэу «Вертикалыр», республикэ ДОСААФ-м икъулыкъушIэхэр, Мыекъуапэ иад­министрацие иIофышIэхэу ныб­жьыкIэхэм япIун дэлажьэхэ­рэр, нэмыкIхэри зэхахьэм хэлэжьагъэх.

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу «Перелет-2022-м» ипащэу Игорь Потапкиным къэбар гъэшIэгъонхэр къыIотагъэх. Ар Адыгэ республикэ общественнэ организациеу «Полетым» ипащ. Урысыем и Къэралыгъо быракъэу метри 9 хъурэр, георгиевскэ лентэу метрэ 77-рэ зикIыхьагъэр авиацием икъулыкъушIэхэр ошъогум итыхэу быбыхэзэ, Урысыем икъалэхэм ашъхьагъ ащагъэбыбэтагъэх. Хэгъэгу зэошхом тидзэкIолIхэм ТекIоныгъэр къызэрэщыдахыгъэм едзыгъор фэ­гъэхьыгъагъ.

Пресс-зэIукIэм хэлэжьагъэх авиацием икъулыкъушIэхэу Константин Васипец, Алексей Борленковыр, Наталья Шатайло, Виталий Решетняк, Марина Коноваловар, Игорь Коноваловыр, Игорь Потапкиныр.

ЗэгурыIоныгъэ ахэлъэу къу­лыкъур зэрахьырэм, рекордым игъэуцун яшъыпкъэу зэрэпылъыгъэхэм, ныбжьыкIэхэр авиацием, дзэ къулыкъум афэгъэсэ­гъэнхэм, ДОСААФ-м хэщэгъэнхэм, фэшъхьафхэм атегущыIагъэх, нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх. Архангельскэ хэкум къыщежьэхи, Москва, Темыр Кавказым нэс къэбыбыгъэх, Новороссийскэ Iофтхьабзэр щаухыщт.

— Федеральнэ проектэу «Арк­тикэ къабзэр» зыфиIорэм тыхэлэжьэщт, апэрэу арктикэ шъо­лъырым тыбыбыщт, — къыти­Iуагъ авиацием щыцIэрыIоу, Адыгэ Республикэм щапIугъэ Игорь Потапкиным.

2022-рэ илъэсым шышъхьэIум и 1-м Арктикэ ежьэщтхэм ямурад къадэхъунэу, къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм гъэхъэгъэшIухэр пагъохынхэу пилотхэм, купэу ягъусэм афэтэIо. Адыгеим ичIыгу шIукIэ тыщызэIукIэжьынэу Тхьэм тафелъэIу.
Сурэтым итхэр: пресс-зэIукIэм хэлэжьагъэхэр.