Гъэсэныгъэм иIофыгъохэм афэгъэхьыгъагъ

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуа­дзэу Татьяна Голиковам тыгъуасэ видеошIыкIэм тетэу зэхищэгъэ зэIукIэр зыфэгъэ­хьыгъагъэр гъэсэныгъэм епхыгъэ псэуалъэхэр шIыгъэнхэр ыкIи гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ организациехэр зы­чIэт унэхэр игъэкIотыгъэу гъэ­цэкIэжьыгъэнхэмкIэ программэхэр зэшIохыгъэнхэр ары. Мы зэIукIэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.


Татьяна Голиковам пэублэ гущыIэу къышIыгъэм къыщыхигъэщыгъ лъэпкъ проектхэу «Гъэ­сэныгъэмрэ» «Демографиемрэ» ягъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр, Президентэу Владимир Путиным а лъэныкъохэмкIэ къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэм ана­Iэ нахь зэрэтырагъэтын фаер.

ТапэкIэ Президентым Правительствэм пшъэрылъ фишIыгъагъ гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ еджапIэхэм джыри чIыпIэ пчъа­гъэу ящыкIагъэр зыфэдизыр ыгъэунэфынэу, сыда пIомэ мы аужырэ лъэхъаным хэгъэгум икIэлэеджа­кIохэм япчъагъэ на­хьыбэ хъугъэ.

Урысыем гъэсэныгъэмкIэ иминистрэу Сергей Кравцовым къызэриIуагъэмкIэ, еджапIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм яшIынкIэ, гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ организациехэр мылъкумкIэ ыкIи техникэмкIэ нахь зэтегъэ­псыхьэгъэнхэмкIэ шъолъырхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр апа­шъхьэ итых. Ащ нэужым шъо­лъыр заулэмэ къагъэхьазырыгъэ къэбарым едэIугъэх.

ЗэIукIэм икIэуххэм къате­гущыIэзэ КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, респуб­ликэм гъэсэныгъэмкIэ ищыкIэгъэ инфраструктурэр гъэпсы­гъэныр анахь мэхьанэшхо зэратырэ пшъэрылъхэм ащыщ. Аужырэ илъэсхэм кIэлэцIыкIу пстэуми IыгъыпIэхэм чIыпIэ ащагъоты. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэ 12 кIэу ашIыгъ, Iоф зышIэрэ организациехэм щы къапашIы­хьагъ. Ащ нэмыкIэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIищ аухы, джыри 3-мэ яшIын аублагъ.

НэмыкI лъэныкъоу мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщ еджапIэхэм чIыпIакIэхэр ащагъотынхэр ыкIи ятIонэрэ сменэр ямыIэжьыныр. 2021-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м нэбгырэ 1100-мэ ателъытэгъэ еджэпIакIэ Мыекъуапэ къы­щызэIуахыгъ, псэупIэу Ханскэм нэбгырэ 250-рэ зычIэфэщт еджэпIакIэм Iоф щишIэу ри­гъэжьагъ.

Мы илъэсым Тэхъутэмыкъое районым еджэпIищ щашIынэу рагъэжьагъ. Нафэу зэрэщытымкIэ, демографием ащ нахь зыкъыщиIэтыгъ ыкIи еджапIэхэм ачIэсыр нахьыбэ хъугъэ. 2023-рэ илъэсым ыкIэм ехъулIэу къуаджэу АдыгеякIэмрэ къэлэ гъэпсыкIэ зиIэ псэупIэу Яблоновскэмрэ нэбгырэ 1100-мэ ателъытагъэу еджэпIитIу къадэтэджэщт, джащ фэдэу къуаджэу Бжыхьэкъоежъым нэбгырэ 250-рэ зычIэфэщт зы еджапIэ къыщызэIуахыщт. 2023-рэ илъэсым къыщыублагъэу Тэхъутэмыкъое районым джыри зы еджапIэ щашIынэу рагъэжьэщт, ари нэ­бгырэ 1100-м ателъытэгъэщт.

Илъэситфым телъытэгъэ федеральнэ программакIэу еджапIэхэм яигъэкIотыгъэ гъэцэ­кIэ­жьын епхыгъэр ублагъэ хъугъэ. Ащ икIэщакIу партиеу «Единэ Россиер», хэгъэгум и Президент ащ дыригъэштагъ. 2026-рэ илъэсым нэс республикэм амал зэриIэкIэ еджэпIабэ щагъэцэ­кIэжьын мурад яI. Мы илъэсым сомэ миллион 660-рэ зытефэщт гъэцэкIэжьынхэр еджэпIи 9-мэ ащыкIощтых. ЗэкIэ псэуалъэхэм япхыгъэу зэзэгъыныгъэхэр ада­шIыгъэх, ахэм къызэрэдалъы­тэрэмкIэ, 2022-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м ехъулIэу IофшIэнхэр аухыщтых. Илъэсэу къихьащтым джыри еджэпIи 7 агъэцэкIэжьынэу агъэнэфагъ.

«Гъэсэныгъэм иучрежде­ниехэм мылъку-техникэ лъэныкъомкIэ язытет нахьышIу шIыгъэным пае Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зетэхьэх, еджэпIа­кIэхэр ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIакIэхэр тэшIых. КIэлэеджа­кIохэу гъэсэныгъэ тедзэ зэрагъэгъотыхэрэм япчъагъэ нахьыбэ мэхъу, сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэми джыри нахь хэхъоныгъэ ашIынымкIэ амалышIухэр афызэхащэх. Лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ, джащ фэдэу пар­тиеу «Единэ Россием» ипроект­хэм атегъэпсыхьагъэу федеральнэ IэпыIэгъум ишIуагъэкIэ а IофшIэныр зэшIохыгъэ мэхъу. ТапэкIи социальнэ лъэныкъом хэхъоныгъэ ышIыным пае, мыщ хэхьэ гъэсэныгъэмкIэ инфраструктурэр тэрэзэу зэхэщэгъэныр, къэкIуапIэу щыIэхэр зэкIэ дгъэфедэн мурад тиI. МыщкIэ анахьэу тынаIэ зытетыщтыр гъэсэныгъэр нахь тэрэзэу, нахь шIуагъэ къытэу зэхэщэгъэным иIофыгъохэр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу