Адыгеим и ЛIышъхьэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

Урысые Федерацием и Президентэу Вла­димир Путиным ипшъэрылъхэм атегъэпсыхьагъэу Урысыем и Президент иприемнэу Адыгэ Республикэм щыIэм тыгъуасэ цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх фе­деральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Респуб­ликэм ипрокурор ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Бэрэтэрэ Заур.

Iофыгъоу къаIэтыгъэхэр зы­фэгъэхьыгъагъэхэр Iэзэгъу уцхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэр, гъогухэр шIыгъэнхэр, зэзэгъыныгъэхэм атегъэпсыхьагъэу предприниматель IофшIэныр езыгъэжьэгъа­кIэхэм къэралыгъо IэпыIэгъу ятыгъэныр ары. Iофыгъо пстэумкIи зэшIохыкIэ амалхэр къагъо­тыгъэх ыкIи пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афашIыгъэх.

ГущыIэм пае, Адыгеим и ЛIышъхьэ дыригъэштагъ сабыибэ зиIэ тым илъэIу фэгъэцэкIэгъэным. Сатыум ылъэныкъокIэ бизнес-планыр гъэпсыгъэным пае IэпыIэгъу ащ ратынэу пшъэ­рылъ афишIыгъ. Адыгэ Респуб­ликэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч ащ пшъэрылъ фишIыгъ предприниматель Iоф­тхьабзэм изэшIохын къыкIэлъэ­Iугъэм ишIуагъэ ригъэкIынэу, гупчэу «Сибизнес» зыфиIорэм иэкспертхэри ащ къыхигъэлэжьэнхэу. Социальнэ контрактым тегъэпсыхьагъэу къэралыгъо IэпыIэгъум унагъор кIэдэунымкIэ амал иI. Мыщ дэжьым къэIо­гъэн фае анахь ахъщабэу аратын алъэкIыщтыр сомэ 250000-м зэрэшIомыкIырэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къалэу Мыекъуапэ щыпсэурэ бзылъфыгъэм медицинэ IэпыIэгъу фэхъун­хэм иIофыгъо ипIалъэм зэшIохыгъэ хъунэу пшъэрылъ афишIыгъ. Врачхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, лъэшэу лъапIэу щыт уцыр ащ ищыкIэгъэ шъыпкъэу щыт.

Джыри зы лъэIу тхылъ къы­хэдгъэщыщт, ар зэпхыгъэр ура­мэу Республиканскэм игъогу ишIын ары. Къалэу Мыекъуапэ икъокIыпIэ микрорайон цIыф­хэр зычIэсыщтхэ унэхэр бэу зэрэщашIыхэрэм ар ­епхыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу километрэ 1,4-рэ зикIыхьэгъэщт гъогоу мыжъуакIэ зыте­тэкъогъэщтым ишIынкIэ унашъо аштагъ. Унэгъо 78-рэ фэдиз зыщыпсэурэ чIыпIэм екIолIэ­гъэным пае ар ашIыщт. Адыгэ Республикэм гъогухэмкIэ ифонд мылъкур къыхагъэкIынэу ары зэрэрахъухьагъэр.

Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановым къызэриIуагъэмкIэ, мы лъэхъаным проект-сметнэ документациер зэхэгъэуцогъахэу щыт, къэралыгъо экспертизэр ашIыщт. Джащ фэдэу мы илъэсым аукционыр зэхащэщт ыкIи псэолъэшI-монтаж IофшIэнхэр агъэцэкIэщтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къалэу Мыекъуапэ икъокIыпIэ лъэныкъо изэтегъэпсыхьан иIофыгъо лъэшэу анаIэ тырадзэнэу пшъэрылъ къыгъэуцугъ. Республикэм ихэ­бзэ къулыкъухэм а чIыпIэм нахь хэхъоныгъэ ышIынымкIэ зэшIо­хыгъэн фэе Iофтхьабзэхэр агу къыгъэкIыжьыгъэх, сабыибэ зэ­рыс унагъохэм унэхэр щашIынхэм пае инфраструктурэм игъэ­псынкIи зэшIуахын фаехэр къы­гъэнэфагъэх.

«Iофыгъоу къаIэтыгъэ пстэуми кIэухышIухэр зэрафэхъущтхэм игугъапIэ щыI. Урысые Федерацием и Правительствэ, партиеу «Единэ Россием» цIыфхэм Iэпы­Iэгъу ятыгъэнымкIэ Iофышхоу агъэцакIэрэр республикэм игъэ­цэкIэкIо хабзэ икъулыкъухэми яIофшIэн къыхэщы. А IофшIэныр зытегъэпсыхьагъэр цIыфхэм ящы­IакIэ нахьышIу шIыгъэныр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ИкIэухым лъэIу тхылъ пэпчъ Iофэу дашIэщтымкIэ пшъэрылъхэр АР-м и ЛIышъхьэ афишIыгъэх, пIалъэу гъэцэкIагъэ зыщы­хъущтхэри, пшъэдэкIыжь зыхьыщтхэри къыгъэнэфагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтыр А. Гусевым тыри­хыгъ.