«ШIэжьым ишэф остыгъ»

Илъэс къэс мэкъуогъум и 22-м Iофтхьабзэу «ШIэжьым ишэф остыгъ» зыфиIорэр зэхащэ. Ащ къыдыхэлъытагъэу зэрэ Урысыеу чэщым шэф остыгъэхэр щыхагъанэх.

Мы мафэм Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэр агу къагъэкIы­жьых, яшIэжь агъэлъапIэ.

Шъыгъо-шIэжь мафэм Урысыем ыкIи IэкIыб къэралыгъохэм ащыщхэм Дунэе Iофтхьа­бзэу «Огненные картины войны» зыфиIорэр ащыкIуагъ. Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ дзэкIолIхэр зэ­рэныбжьы­кIа­гъэхэр, ахэм анахьыбэм гурыт еджапIэхэр къаухыгъэ къодыеу зэрэщыты­гъэр ары анахьэу къыха­гъэщыгъэр.

Хэгъэгу зэошхом хэкIода­гъэхэм яшIэжь агъэлъэпIэныр, зыщыпсэухэрэ чIыпIэм ТекIоныгъэшхом икъыдэхын иIахьэу хилъхьагъэр зэрагъэшIэныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу зэхэщакIохэм яIэр.

Хэгъэгу зэошхом щыфэхы­гъэхэм язэхэт саугъэтэу Мые­къуапэ итемыр лъэныкъокIэ щы­Iэм мэкъуогъум и 21-м пчы­хьэм сыхьатыр 9-м волонтерхэр ыкIи республикэм щыпсэу­хэрэр къекIолIагъэх, хэкIодагъэхэм зы та­къикърэ афэшъыгъуагъэх ыкIи шэф остыгъэхэр хагъэнагъэх.

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ, Урысые полити­ческэ партиеу «Единэ Россиемрэ» Урысые общест­веннэ движениеу «ТекIоныгъэм иво­лонтерхэр» зыфиIорэм и Адыгэ ишъо­лъыр къутамэрэ Iофтхьа­бзэм кIэща-
кIо фэхъугъэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.