Хэгъэгу зэошхом щыфэхыгъэхэр агу къагъэкIыжьыгъэх

Шъыгъо-шIэжь Мафэм — Хэгъэгу зэошхор къызежьагъэм фэгъэхьыгъэ Урысые Iоф­тхьа­бзэхэм къадыхэлъытагъэу Адыгеим ирай­онхэм дзэкIолIхэм ямыжъобгъухэу, ясаугъэтхэу арытхэм къэгъагъэхэр акIэралъхьагъэх.

Къалэу Мыекъуапэ и Гупчэ мемориал Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысыем и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм игуадзэу Владимир Гурбарэ ЕгъэшIэрэ машIом дэжь къэгъагъэхэр щыкIэлъыралъхьагъэх, Хэгъэгу зэошхом илъэхъан советскэ дзэкIолIхэу ыкIи мамыр цIыфхэу фэхыгъэхэр агу къагъэ­кIыжьыгъэх.

Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, фе­деральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, республикэ парламентым идепутатхэр, Урысые полити­ческэ партиеу «Единэ Россием», общественнэ организа­циехэм, ныбжьыкIэ объединениехэм, Юнармием ялIыкIохэр.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мэкъу­огъум и 22-м ичэщ Адыгеир Iофтхьабзэу «Свеча памяти» зыфиIорэм хэлэжьагъ. Партиеу «Единэ Россием» хэтхэм, волонтерхэм, общественнэ движениехэм ялIыкIохэм, молодо­гвардейцэхэм Мыекъуапэ и Гупчэ мемориал шэф остыгъэ мини 3-м ехъу щызэкIагъэнагъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы Хэ­гъэгу зэошхом илъэхъан Адыге­им щыщ нэбгырэ мин 80 фэдиз фронтым зэращэгъагъэр, ахэм ащыщэу нэбгырэ мин 30-м ехъу­мэ яунэ къызэрамыгъэзэ­жьыгъэр. Ахэм яхьэдэкъупшъхьэхэр IэкIыб къэралыгъо 23-мэ ащычIалъхьажьыгъэх. Адыгеим щыщ нэбгырэ 59-мэ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъыцIэрэ Щытхъум иорденищрэ къафагъэ­шъошагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.