«Ислъамыер» щытхъум изехьакIу

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» ипчыхьэзэхахьэ Краснодар щыкIуагъ.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэр гум шIукIэ къинэжьыщт. Краснодар краим культурэмкIэ иминистрэу Виктория Лапинар, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, нэмыкIхэри пчыхьэзэхахьэм къыщыгущыIа­гъэх. Адыгеим икъэралыгъо гъэ­псыкIэ пытэ зэрэхъугъэр, лъэпкъ­хэр зэгурыIохэу республикэм зэрэщыпсэухэрэр, Краснодар краимрэ Адыгэ Республикэмрэ язэпхыныгъэхэр щыIэныгъэм зэрэщылъыкIуатэхэрэр зэхахьэм щыхагъэунфыкIыгъэх. Краснодар итворческэ IофшIапIэу Л. Д. Гато­вым ыцIэ зыхьырэ «Премьерэм» тIысыпIэ нэкI иIэжьыгъэп.

Адыгеим иныбджэгъушIоу, Урысыем, Украинэм, Адыгэ Рес­публикэм янароднэ артистэу, Пшызэ и Къэралыгъо академическэ къэзэкъ хор ихудожественнэ пащэу, композиторэу Виктор Захарченкэр, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Адыгеим янароднэ артистэу, Абхъазым, Пшызэ искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу, Краснодар культурэмкIэ ыкIи искусствэхэмкIэ иапшъэрэ еджапIэ ипрофессор гъэшIуагъэу, композиторэу Нэхэе Аслъан зэхахьэм хэлэжьагъэх, гущыIэ фабэхэр къафаIуагъэх.

Краснодар краим иансамблэхэм пчыхьэзэхахьэм орэдхэр къыщаIуагъэх. Виктор Захарченкэм ыцIэ зыхьырэ кIэлэцIыкIу ансамблэр иорэдхэмкIэ нахь къахэдгъэщы тшIоигъу. Непэ ахэр кIэлэеджакIох, неущ студент хъу­щтых, Пшызэ и Къэралыгъо академическэ къэзэкъ хор хэхьащтых, лъэпкъ искусствэр лъагэу аIэтыщт.

Виктор Захарченкэм тизэдэгущыIэгъу зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэу, «Ислъамыем» фэдэ ансамблэ Къыблэм, Темыр Кавказым яIэп. Ижъырэ лъэпкъ орэдхэу цIыфхэм ащыгъупшэжьынхэм нэсыгъагъэхэм псэ къапегъэкIэ­жьы, цIыфхэм алъегъэIэсых. Адыгэхэм ятарихъ зэрэгъэшIэгъо­ныр, яфольклор баеу зэрэщытыр «Ислъамыем» иорэдхэм, къашъо­хэм къаIуатэ.

Нэхэе Аслъан ыусыгъэ рапсодиехэм лъэпкъ шIэжьым уфащэ. «Хьагъэуджым изэфакIо», фэ­шъхьафхэми уядэIузэ, ухэщэтыкIы, адыгэмэ ятарихъ гукIэ зыфэ­огъазэ. Адыгэмэ щыIэныгъэм гъогу къинэу къыщакIугъэр, адыгэр адыгэу дунаим зэрэщыпсэурэр, жъогъо 12-р къызыхэлыдыкIырэ республикэ быракъыр адыгэхэр зыщыпсэухэрэ Урысыем ишъолъырхэм, IэкIыб къэралхэм мамырэу зэращыбыбатэрэр, лъэпкъ­хэр зэрэзэфищэхэрэр «Ислъамыем» иорэдхэм, къашъохэм ахэгъэщагъэх.

«Ислъамыем» къэзэкъ, урыс орэдхэри къеIох. Гъунэгъу Краснодар краим концертхэр къыщетых. Пшызэ и Къэралыгъо академическэ къэзэкъ хор МэщбэшIэ Исхьакърэ Нэхэе Аслъанрэ зэдаусыгъэу «Ижъырэ орэдыр» къыIо зыхъукIэ, рэхьатэу уедэIун плъэкIырэп. Гур зэредзэ, нэпсыр къырегъэхы. Ныр икIалэу унэм икIыгъэм ежэ, ау къыгъэзэжьыщтмэ, ищагу къыдэхьажьыщтмэ ышIэрэп… Онджэкъым икIырэ Iугъом унэм къыгъэзэжьыщтэп…

Урысыем, Абхъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Хъоджэе Ас­лъан хэушъхьафыкIыгъэ адыгэ къашъоу ыгъэуцугъэр къэзэкъ хо­рым иартистхэм дахэу къашIы.

— Искусствэм лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэр, щыIэныгъэр зэрэлъыкIуатэрэр тиконцертхэм купкI шъхьаIэ афэхъугъ, — къытиIуагъ композитор цIэрыIоу Нэхэе Ас­лъан. — «Ислъамыер» мыгъэ Москва щыIагъ, хэгъэгум инэ­мыкI шъолъырхэм тиконцертхэр ащыкIощтых. Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100, «Ислъамыер» зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъухэрэм афэгъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэхэм игъэ­кIо­тыгъэу тахэлэжэщт.