ГъэшIэгъонэу зэнэкъокъугъэх

Урысыем и ДОСААФ икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм кIэлэцIыкIу­хэм япсауныгъэ гъэпытэгъэным фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Мыекъопэ районым щызэхищагъ.

Республикэ ДОСААФ-м иIофы­шIэхэу Ирина Манченкэр, Евгений Антошкиныр, АР-м панкратионымкIэ и Федерацие ипащэу Къэлэшъэо Аскар кIэщакIо фэхъухи, илъэси 8 – 10 зыныбжь шъэожъы­ехэм, пшъэшъэжъыехэм язэнэкъо­къухэр зэхащагъэх.

Псауныгъэр зыщагъэпытэрэ зыгъэпсэфыпIэу «Солнышкэм» кIэлэцIыкIухэм язэIукIэгъухэр щыкIуагъэх. Пхъапэр зэIэпахызэ къэчъагъэх, дзыом итыхэуи къэ­чъагъэх, къэлъагъэх, дартсым яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэ­гъуагъ, армрестлингым зыщагъэгъозагъ.

Апэрэ чIыпIэр «Непоседы» зыфиIорэ купым ыхьыгъ, текIоныгъи 4 зэIукIэгъухэм къащыдихыгъ. ЯтIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр «Улыбкэмрэ» «Лучикымрэ» афагъэшъошагъэх.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр зыхьыгъэхэм щытхъу тхылъхэр, Iэгуаохэр, нэмыкIхэри аратыгъэх.