Адыгеим щыкIорэ семинарыр

Тыгъуасэ Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIогъэ семинарыр зы­фэгъэхьыгъагъэр Къыблэ федеральнэ шъолъырым хэхьэрэ субъектхэм къэралыгъо лъэпкъ политикэр зэращыпхыращырэр ары.

Илъэситф хъугъэу ар зэ­хэзыщэхэрэр лъэпкъ IофхэмкIэ Федеральнэ агентствэмрэ М. Ло­моносовым ыцIэкIэ щыт къэралыгъо университетэу Москва дэтымрэ ары. А уахътэм къыкIоцI нэбгырэ мини 10-м ехъумэ мыщ курсхэр къыщау­хыгъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Урысые Федерацием и Пре­зидент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм игуадзэу Вла­димир Гурба, Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат, ­лъэпкъ IофхэмкIэ Федеральнэ агентствэм илIыкIохэр, джащ фэдэу М. Ломоносовым ыцIэкIэ щыт къэралыгъо университетым къэ­ралыгъо гъэIорышIэнымкIэ ифа­культет Iоф щызышIэхэрэр.

Iофтхьабзэр аублэным ыпэкIэ Хэгъэгу зэошхор къызежьэгъэ мафэм — шъыгъо-шIэжь Мафэм епхыгъэу зы такъикърэ шъыгъуа­гъэх.

Семинарым хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихызэ Владимир Гурба къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, илъэс 81-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, мэкъуогъум и 22-м цIыф лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ Со­ветскэ Союзым зэрэдунаеу фа­шизмэм щиухъумэнэу зыкъы­Iэтыгъ.

«А заом нэбгырэ миллион 27-м ехъу хэкIодагъ. ЕгъашIэми ащ фэдэ къэрэмыхъужь. Тя­тэ­хэмрэ тятэжъхэмрэ фашизмэр Берлин ыкIэм нэсэу щызэха­гъэтэкъожь зэхъум къакIэхъу­хьэхэрэр джыри ащ фэдэ щынагъом щыухъумэгъэнхэ фаеу хъун зэрилъэкIыщтыр зыпарэкIи агу къихьагъэп. ЕтIани тигъунэгъум ащ фэдэ къехъулIэн зэрилъэкIыщтыр зыпарэкIи агу къэкIыгъэп», — къыIуагъ Владимир Гурба.

Анахьэу ащ ипсалъэ къыщыхигъэщыгъэр ыкIи анаIэ зы­тыраригъэдзагъэр къэралыгъо политикэм цIыфыр уцунымкIэ, ащ идунэееплъыкIэ тэрэзынымкIэ ыкIи зэрыгъозэщт лъэны­къохэр къыхихынхэмкIэ къэбарым мэхьанэу иIэр ары. ЦIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ыкIи дин зэмылIэужыгъохэр зылэ­жьыхэрэм япхыгъэ Iофыгъохэу къэуцухэрэмкIэ къэбарлъыгъэIэс Iофтхьабзэхэм ямэхьанэ джыри нахь къэIэтыгъэн зэрэфаер ащ къыхигъэщыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат мы Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм шIу­фэс къарихыгъ ыкIи хигъэунэфыкIыгъ Адыгеир ащ фэдэ семинар щызэхащэнэу къызэрэхахыгъэм ошIэ-дэмышIагъэ хэлъэу зэрэщымытыр. Темыр Кавказыр пштэмэ, анахь шъо­лъыр рэхьатхэм ар зыкIэ ащыщ.

«Адыгеим политическэ Iоф­тхьабзэхэу щызэрахьэхэрэм яшIуагъэкIэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэмрэ дин зэмылIэужыгъохэр зылэ­жьыхэрэмрэ азыфагу зэгуры­Iоныгъэ илъынымкIэ яшIуагъэ къэкIо. Къэралыгъо хабзэм икъ­улыкъухэм яIофшIэнкIэ ана­хьэу мэхьанэ зэратырэр рес­публикэм ащ фэдэ зэфыщы­тыкIэхэр щыгъэпытэгъэнхэр ары», — къыхигъэщыгъ Къум­пIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ джащ фэдэу анаIэ зытырари­гъэдзагъэхэм ащыщ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм язэ­фыщытыкIэхэр гъэтэрэзыгъэнхэм, нахь дэгъу шIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо программэхэм къадыхэлъытагъэу зэхэщэн, научнэ-ушэтын ыкIи методическэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэу тишъолъыр зыпкъитыныгъэ илъынымкIэ зишIуагъэ къакIохэрэр зэрэ­щызэхащэхэрэр.

Хабзэмрэ обществэмрэ язэ­дэлэжьэныгъэ къызщэуцум Къум­пIыл Мурат анахьэу къыхигъэщыгъэр лъэпкъ общественнэ организацие пстэуми ялIыкIохэр АР-м и Общественнэ палатэ, нахьыжъхэм я Совет, дин объединениехэм адэлэжьэгъэнымкIэ Советэу АР-м и ЛIы­шъхьэ дэжь щыIэм зэра­хэтхэр ары. Ахэр республикэм щыкIорэ Iофтхьэбзэ пстэуми ахэлажьэх.

Лъэпкъ IофхэмкIэ Феде­ральнэ агентствэм ипащэ ыцIэкIэ шIуфэс къарихыгъ федеральнэ ведомствэм игъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Елена Собко.

«Джырэ лъэхъаным санк­ционнэ-къэбарлъыгъэIэс кам­панием зызщиушъомбгъурэм тэркIэ анахь мэхьанэ зиIэхэм ащыщэу къэнэжьы цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэ­хэмрэ дин зэмылIэужыгъохэр зылэжьхэрэмрэ алъэныкъокIэ IэпэIэсэныгъэ ин зиIэ Iофы­шIэхэр тиIэнхэр. Iофыгъо хьы­лъэу къэуцухэрэм тынаIэ атедгъэтын ыкIи ахэм зэшIохыкIэ тэрэзхэр къафэдгъотынхэ фае. Лъэпкъ IофхэмкIэ Федеральнэ агентствэр хьазыр субъектхэм ащкIэ ишIуагъэ аригъэкIынэу», — къыIуагъ Елена Собко.

Семинарым хэлэжьагъэхэр лекциехэм ядэIугъэх ыкIи практическэ занятиехэм ахэлэжьагъэх. Урысыем иджырэ этноконфессиональнэ картэ инэша­нэхэм, зэIуупIэныгъэхэр къэ­мыхъунхэмкIэ амалхэу щыIэхэм, хабзэм икъулыкъухэм лъэпкъ политикэмкIэ язэдэлэжьэныгъэ нахь агъэпытэн зэрэфаем, экстремизмэм инэшанэхэр къа­хэмыфэнхэм ыкIи нэмыкIхэм атегущыIагъэх.

Семинарым къыщаIэтыгъэ Iофыгъо пстэухэмкIи яшIошIхэр къаIуагъэх, хабзэм икъулыкъу­хэу лъэпкъ политикэм иIофы­гъохэм афэгъэзагъэхэр, быс­лъымэн ыкIи чыристан дин пащэхэр, общественнэ ыкIи лъэпкъ-культурнэ организациехэм, апшъэрэ еджапIэхэм ялIыкIохэр ащ хэлэжьагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.