Яорэди, якъашъуи дахэ

Я XIII-рэ Дунэе фестиваль-зэнэкъокъоу «Адыге­им ижъогъожъыехэр» мэкъуогъум и 16 — 19-м Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм, Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэрэ якультурнэ кIэнрэ я Илъэсэу мыгъэ зэрэщытым, Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэу «Культурэм хэхъоныгъэ ышIыныр» зы­фиIорэм афэгъэхьыгъэу зэнэ­къокъоу «Адыгеим ижъогъожъыехэр» зэхащагъ.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, АР-м ­лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ Дунэе фе­стивалым кIэщакIо фэхъугъэх.

«Адыгеим ижъогъожъыехэм» япроект сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэр, ныбжьыкIэхэр илъэс къэс зэфещэх.

Хэлэжьагъэхэр

Илъэси 6 — 22-рэ зыныбжьхэр Дунэе зэнэкъокъу-фестивалым хэлэжьагъэх. IэкIыб къэралыгъуи 8-мэ яныбжьыкIэхэм ясэнаущыгъэ, искусствэм фыщытыкIэу фы­ряIэр къагъэлъэгъуагъ.

Тыркуер, Белоруссиер, Иорданиер, Молдовэр, Израиль, Бос­ниер ыкIи Герцеговинэр, Сер­биер, Казахстан заочнэ шIыкIэм тетэу фестивалым хэлэжьагъэх. Урысы­ем ишъолъырхэу Къэбэртэе-Бэлъ­къарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Дагъыстан, Ингушетием, Къалмыкъым, Краснодар краим, Ростов хэкум, Адыгеим якIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ очнэ шIыкIэм тетэу заушэтыгъ.

КъафэгушIуагъ

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ ти ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат, Пра­вительствэм ацIэкIэ Дунэе фес­тиваль-зэнэкъокъум хэлажьэхэ-­
рэм къафэгушIуагъ. Сэнаущыгъэ зы­хэлъ кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ фестивалым зэрэзэ­фи­щэхэрэм мэхьэнэ ин иIэу ылъытагъ, зэнэкъокъум гъэхъагъэ ща­­шIынэу афиIуагъ.

IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ нэбгыри 152-рэ, Урысыем ишъо­лъырхэм къарыкIыгъэ ныбжьыкIэ 80, Адыгеим щыщхэу 173-рэ фестивалым щызэнэкъокъугъ.

ШIухьафтын шъхьаIэр

Зэнэкъокъум икIэуххэр осэшI купым зэфихьысыжьыгъэх. КIэлэ­цIыкIу орэдыIо-эстраднэ зыгъэ­сапIэу «Радугэм» щеджэрэ Саркис Сарьян шIухьафтын шъхьаIэу Гран-прир фагъэшъошагъ. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Елена Щербак зыгъэсапIэм ипащ.

— Дунэе фестивалыр зэнэ­къокъу къодыеу щытыгъэп. Зэха­хьэр бэмэ еджапIэ афэхъугъ. ЗэхэщакIохэм лъэшэу тафэраз, — къытиIуагъ Елена Щербак.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу, Адыгеим изаслуженнэ журналистэу Кушъу Светланэ Саркис Сарьян фэгу­шIуагъ. Дипломыр, Кубокыр, сомэ мин 30-р шIухьафтын фишIыгъэх.

«Лауреат» зыфиIорэ щытхъуцIэр зэнэкъокъум хэлэжьэгъэ ныб­жьыкIэ 48-мэ афагъэшъошагъ.

Iэнэ хъураем зэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх. ЗэкIэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм нэпэеплъ шIухьафтынхэр афашIыгъэх.

Музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ орэдышъор къезыгъэIуагъэхэм якуп Тыгъужъ Джэнэт апэрэ чIы­пIэр къыщыдихыгъ, пшъэшъэ­жъы­ер Аскъэлае щыщ, пащэр Еутых Къадырхъан. ГъукIэлI Дианэ ятIо­нэрэ чIыпIэр ыхьыгъ, ГъукIэ За­мудин ипащэу Мыекъуапэ щеджэ.

Улапэ иансамблэу «Нур» зыфиIорэм апэрэ чIыпIэр фагъэ­шъо­шагъ. Адыгэ музыкальнэ Iэ­мэ-псымэхэмкIэ кIэлэеджакIохэм орэдышъор агъэжъынчыгъ.

КъэшъокIо ансамблэхэм язэнэ­къокъу илъэси 6 — 9 зыныбжьхэр хэлэжьагъэх. Апэрэ чIыпIэр Пэ­нэхэс зыщызыгъасэхэрэм къыдахыгъ, пащэр Мерэмыкъо Элан. Илъэси 10 — 15 зыныбжьхэм якуп Кощхьэблэ районым щыщ­хэу Алыбэрд Махьмудэ зипащэм текIоныгъэр къыщыдихыгъ. Иорда­нием иансамблэу «Бгырысбынхэ» зыфиIорэмрэ, пащэр Умар Сэлам, Мыекъуапэ иансамблэу «Зэрдахэмрэ», пащэр Дэбагъо Фатим, ятIонэрэ чIыпIэхэр ахьыгъэх.

ОрэдыIохэм язэнэкъокъу Казахстан, Ингушетием, Адыгеим яныбжьыкIэхэм, нэмыкIхэм ха­гъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыща­хьыгъэх. Адыгеим щагъасэхэрэ Арина Акопян, Яна Щербак, Александра Зубковам, Къуанэ Миланэ, Татьяна Тарюхинам, Юлиана Гордиенкэм, Шахсане Акматалиевам, Гъуашъо Аминэ, Виктория Смычник, Даниил Теницкэм, Валерия Бавиновам, нэмыкIхэм тагъэгушIуагъ, щытхъу­цIэхэр къахьыгъэх.

Мыекъопэ районым иансамблэу «Кубаночкэм» апэрэ чIыпIэр къы­дихыгъ, пащэр Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ Iофы­шIэу Полина Мокрова.

Зэнэкъокъоу «Адыгеим ижъогъожъыехэм» зеушъомбгъу. На­хьыпэкIэ фестивалым хэлэжьагъэ­хэ Апэнэс Астемир, Быщтэкъо Азэмат, Дзыбэ Мыхьамэт, Дзыбэ Фатимэ, ансамблэхэу «Казача­тэр», «Мыекъуапэ инэфылъэхэр», фэшъхьафхэри Урысыем, IэкIыб хэгъэгухэм ащызэлъашIэх. Тинепэрэ ныбжьыкIэхэм щысэ зытырахын яI, искусствэм лъагэу зыщаIэтынэу афэтэIо.
ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэм арытхэр: «Радугэм» зыщызыгъасэхэрэр.