ХэкIыпIэхэм алъэхъух

Кинотеатрэхэр непэрэ мафэм къиныгъо хэтых. Урысыем къытыралъхьэгъэ санкциехэм апкъ къикIэу IэкIыбым щытырахырэ фильмхэр къаIэкIэхьажьхэрэп.

Арэу щытми, хэкIыпIэхэм алъэхъух, яIофшIэн зэрэлъагъэ­кIотэщтым егупшысэх. Экспертхэм зэралъытэрэмкIэ, онлайн- кинотеатрэхэм зыми темышIыкIыгъэ проектхэр къагъэлъагъо зы­хъукIэ ар хэкIыпIэу хъун ылъэ­кIыщт. Ау а шIыкIэр кIэ ыкIи ар зэтебгъэпсыхьаным пае уахътэ ищыкIагъ.

«Урысые гъэзетым» къызэритырэмкIэ, 2022-рэ илъэсым тыгъэгъазэм нэс мы индустрием миллиард 11,5-рэ чIэнагъэ ышIын ылъэкIыщт. Кинотеатрэ­хэр зыгъэлажьэхэрэм я Совет и Ассоциацие хэтэу Алексей Воронковым къызэриIорэмкIэ, анахь гумэкIыгъоу къэуцурэр илъэсныкъом къыкIоцI мылъкоу къалэжьырэр икъу фэдизэу Iоф ашIэнымкIэ зэрафимыкъурэр ары. Кредит ахъщэкIэ гумэкIыгъор дэгъэзыжьыгъэ хъун ылъэ­кIыщтэп, сыда пIомэ кином къэралыгъо IэпыIэгъу егъэгъотыгъэнымкIэ программэм къыдыхэлъытагъэу бэмышIэу кинотеатрэхэм кредитхэр къырахыгъэх. Джырэ лъэхъан кредит пштэныр IэшIэхэп, процент инхэри иIэх. ЧIэнагъэ зэрашIырэм лъапсэу иIэхэм ащыщых гъэмэфэ-бжыхьэ лъэхъаным къагъэлъэгъон бэу зэрямыIэр. Хабзэ зэрэхъугъэу, урысыем щытырахыгъакIэхэр илъэсыкIэм ехъулIэу къагъэлъагъох. 2022-рэ илъэсым бжыхьэм ыкIэм нэс хэкIыпIэхэр къагъотызэ Iоф ашIэн фае.

Кинотеатрэхэм IэпыIэгъу афэхъуным фэшI сомэ миллиарди 6,5-рэ Минфиным къафитIупщынэу кIэлъэIугъэх, ау къа­ратыгъэп. Санкциехэм ялъэ­хъан урысые экономикэм хэхъо­ныгъэ ышIынымкIэ кинотеатрэхэм яIофшIэн анахь мэхьанэ зиIэхэм ащымыщэу Министерствэм ылъытагъ. Бэ темышIэу Президентым культурэмкIэ иуп­чIэжьэгъоу Владимир Толстоим кинотеатрэхэм IэпыIэгъу зэряIэщтыр къыIуагъ. УФ-м культурэмкIэ и Министерствэрэ «Фонд кино» зыфиIорэмрэ мы Iофыгъор зэрэзэхафырэр къыкIигъэ­тхъыгъ.

Мыекъуапэ дэт кинотеатрэхэр мы мафэхэм къиныгъоу зыхэт­хэр зэдгъэшIагъ. Къэлэ гупчэм анахь инэу итхэм ащыщ JoY Land ыкIи ТРЦ-у «Майкоп Моллым» къычIагъэуцогъэ «Айко CINEMA».

КъэтэшIэжьы лъэхъан мыхэм цIыфхэр ачIэмыфэжьхэу зэра­чIэ­сыщтыгъэхэр. Ау мы аужырэ илъэсхэм яIоф нахь къин хъугъэ. Коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ ахэр зэфашIыхэуи къыхэкIыгъ, къызызэIуахыжьхэми цIыфэу къякIуалIэрэр нахь макIэ зэхап­шIэу хъугъагъэ. Джы гъэтхэпэ мазэм къыщегъэжьагъэу голливуд студие анахь инхэу Univer­sal, Disney, Warner Bros, Sony, Paramount зыфиIохэрэм Урысыем Iоф зэрэдамышIэжьырэм иягъэ къэкIуагъ, сыда пIомэ кинотеатрэхэм къащагъэлъагъо­хэрэм янахьыбэр мыхэм аубытыщтыгъэ. Ахэр нэмыкIхэмкIэ зэблэхъугъэныр IэшIэх хъущтэп. Ащ къыхэкIыкIэ ахъщэу къа­лэжьырэр нахь макIэ хъугъэ.

ЫпэкIэ Iоф зэрашIэщтыгъэм фэдэу джы цIыфхэр бэу къызэрэмыкIожьхэрэм тыщигъэгъо­загъ «Майкоп Моллым» къыщызэIуахыгъэ «Айко CINEMA» ипащэу Бэгъушъэ Иринэ. ЦIыф­хэм анахь агу рихьэу зэплъыщтыгъэхэр джы къагъэлъэгъонхэу къаратыжьхэрэп.

— IэкIыбым къыщыдагъэкIырэ фильм горэхэр джыри къы­тIэкIахьэх, къэтэгъэлъагъох, ау цIыфхэм анахь агу рихьэу, формат дэгъу зиIэхэр джырэкIэ зэпыугъэх. Анахьэу боевикхэр ыкIи Урысыем щытырахыгъэхэр ары къэдгъэлъагъохэрэр. ХэкIыпIэхэр къэтэгъотых, анахь гъэшIэгъонхэр къыхэтэхых. Мэфэку къэс тиспискэ кIэхэр къыхэтэгъахьэх, — еIо Иринэ.

Мэкъуогъум и 16-м къыщегъэжьагъэу «Бультерьер», «Время патриотов», «Экстрасенс. Дело Софии», «Криминальный город 2» ыкIи нэмыкIхэр кIэу къагъэлъэгъонхэу аублагъ. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIухэм апайи мультфильмэ зэфэшъхьафхэр къагъэлъагъох. Сыхьатыр 10-м къыщегъэжьагъэу чэщым 12-м е 1-м нэс Iоф ашIэ. Билетхэм ауасэ соми 170-м къыщыублагъэу 350-м нэс. Ащ нэмыкIэу зэгъусэу къакIохэрэм фэгъэ­кIотэнхэр яIэх. Непэ 2Д форматым тетэу къаIэкIэхьэрэ фильмхэр къагъэлъагъох. Ар ежь фильмыр зэрэтырахырэм елъытыгъ. ЫпэкIэ 3Д форматыр нахь къебэкIыщтыгъэ.

Электроннэ шIыкIэм тетэу унэм уисэу къагъэлъэгъощтхэм защыбгъэгъозэн ыкIи билетыр пщэфын амал щыI.

Непэ Урысыем къытыралъхьэ­гъэ санкциехэм къахэкIэу гумэкIыгъохэр къэуцух. Шъыпкъэ, ахэм уапэшIуекIоным пае уахътэ ищыкIагъ, ау хэкIыпIэ къызэрагъотыщтым, гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэ зэрэхъущтхэм тицыхьэ телъ.

ДЕЛЭКЪО Анет.