Тэтыехэр тщыгъупшэхэрэп

ЛНР-рэ ДНР-рэ мы лъэхъаным хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер ащэкIо. Украинэм изэолIхэм еджапIэхэр ыкIи псэупIэхэр зэпымыоу зэхакъутэх. ЦIыфхэм яунэ­хэр къагъаох, унагъохэм ахэр къабгынэх, Урысыем къы­зэ­рэкIощтхэ шIыкIэхэм алъэхъух. Зышъхьэ къезыхьы­жьэжьыгъэхэр зэрысхэ мэшIокухэр тихэгъэгу ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къанэсых, къащагъэхэм IэпыIэгъу афэхъух.

Украинэм ис цIыфхэм шIушIэ IэпыIэгъоу афащэрэр Адыгеим икIырэ машинэхэм нагъэсы. КъауIэгъэ дзэкъулыкъушIэхэм яIэзэнхэу къэлэ гарнизоным игоспиталь къащэх.

БэмышIэу Тэхъутэмыкъое районым иветеранхэм я Совет итхьаматэу Бэгугъэ Нэфсэт япащэу районым илIыкIохэр госпиталым къэкIогъагъэх, щагъэхъужьхэрэм заIуагъэкIагъ. Тэхъутэмыкъуаехэм къаугъоигъэ шIухьафтынхэмрэ адыгэ шхынэу къафагъэхьазырыгъэхэмрэ зэолIхэм аратыгъэх, концерт къафатыгъ.

Мыекъопэ госпиталым щагъэхъужьхэрэ кIалэхэм къэшъуакIохэми орэдыIохэми агу къыдащэягъ, къэгъэлъэгъоныр агу рихьыгъ.

Полковникэу, Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъан Аюбэ ыкъом къыIуагъ:

— Тинахьыжъхэм, Хэгъэгу зэошхор зылъэгъугъэхэми, зэо ужым хэгъэгум зыкъиIэ­тыжьынымкIэ зишIуагъэ къэзыгъэкIуагъэхэми дэгъоу ашIэ заом тхьамыкIагъоу къыздихьырэр зыфэдэр.

Купыр къэзыгъэкIогъэ Тэхъутэмыкъое районым ипащэу Шъэо Аскэр зэрэфэразэхэр госпиталым иIофышIэхэми, щагъэхъужьхэрэми къаIуагъ.

Иван Бормотов.