НэIуасэ зыфишIыгъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат циф­рэ платформэу «Битрикс 24» зыфиIорэр зэрагъэфедэрэм Мыекъопэ районым иадми­нистрацие нэIуасэ зыщыфишIыгъ.

Мыекъопэ районым ипащэу Олег Топоровым зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, мыгъэ агъэцакIэу рагъэжьэгъэ проектым проект IофшIэным изэхэщэн нахь къафигъэпсынкIагъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу муниципальнэ обра­зованием проект 25-мэ Iоф адешIэ.

Корпоративнэ порталым администрацием иIофышIэхэм яхьылIэгъэ къэбархэр, доку­ментыкIэхэр итых. Платформэр загъэфедэрэм къыщыублагъэу пшъэрылъ мини 8,2-м ехъу къа­гъэуцугъагъ, ахэм ащыщэу мини 5,5-р зэшIуахыгъах, адрэ­хэм Iоф адашIэ.

Нэбгырэ 380-рэ фэдиз системэм щатхыгъ. Ахэм ахэхьэх администрацием, бюджет, къэралыгъо учреждениехэм яIофышIэхэр, народнэ депутатхэм я Совет идепутатхэр, къоджэ псэупIэхэм яадминистрациехэм япащэхэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ Iоф­тхьабзэм хэлажьэхэрэм зэ­рариIуагъэмкIэ, цифрэ системэм предпринимательхэу районым исхэм яIофшIэн нахь чанэу зэ­хащэнэу, бизнес цIыкIум къэралыгъо IэпыIэгъу щягъэгъо­тыгъэнэу, къоджэ псэупIэхэм япащэхэр ащ фэдэ Iофхэм ахэ­щэгъэнхэу амал къеты.

Республикэм ипащэ къэбар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэм адыриIэгъэ зэдэгущыIэгъум зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, цифрэ технологиехэм непэ со­циальнэ-экономикэ хэхъоны­гъэмкIэ амалышхохэр къатых.

«Хэбзэ къулыкъухэр, чIыпIэ­хэм яструктурнэ подразделение­­хэр цифровизацие шIыгъэн­хэмкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр непэ Адыгеим щызэшIуахых. Ащ ишIуагъэкIэ унашъохэр нахь псынкIэу аштэн алъэкIы, дисцип­линэри нахь пытэ мэхъу. Мые­къопэ районым ищысэкIэ цифрэ платформэм шIуагъэу къытырэр тинэрылъэгъу. НэмыкI муниципалитетхэми а опытыр къафэфедэнэу сэгугъэ. Цифрэ технологиехэм ягъэфедэн нахь зедгъэушъомбгъущт, цифровизацием епхыгъэ Iофыгъо пстэуми икъоу тынаIэ атедгъэтыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу