КIэлэцIыкIухэр агъэгушIуагъэх

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къу­лыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Респуб­ликэм щыIэм Iофтхьабзэу «Хьыкум приставхэр — кIэлэцIыкIухэм апай» зыфи­Iорэр ренэу зэхещэ. Мыщ къыдыхэлъыта­гъэу къулыкъушIэхэр щыIагъэх Мыекъуапэ дэт еджэпIэ-интернатым.

Хьыкум приставхэр мы гъэсэныгъэ учреждением бэрэ макIох, ащ чIэс кIэлэцIыкIухэм анаIэ атет. Мызыгъэгуми ахэр IэнэкIыгъэхэп, еджэпIэ-интернатым шIухьафтынэу мультимедиа-проектор ратыгъ.

Учреждением ипащэу Хъуажъ Мариет еджапIэм чIэсхэр республикэ зэнэкъокъухэм зэрахэлажьэхэрэр, гъэхъэгъэшIухэр зэрашIыхэрэр къыIотагъ. Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэ­лъытагъэу зэтырагъэпсыхьэгъэ кабинетхэр къулыкъу­шIэхэм къаригъэлъэгъугъ.

Ежь кIэлэцIыкIухэм аIэкIэ ашIыгъэ шIухьафтын цIыкIухэр хьыкум приставхэм апагъохыгъэх.

Пхъэшагъэ хэлъэу адэзекIох

КIэлэпIупкIэр зымытырэ ны-тыхэм адэжь хьыкум приставхэр макIох, ахэм адэгущыIэх, язекIуакIэ зэрэмытэрэзыр агура­гъаIо.

Сабыим ипIункIэ хэбзэгъэуцугъэм къыгъэнэфэрэ лъэныкъохэр зымыгъэцакIэхэрэм административнэ пшъэдэкIыжь зэрахьыщтым дакIоу, уголовнэ Iофи къафызэIуахын зэралъэкIыщтыр араIо. ЗэдэгущыIэгъу­хэм ахэлажьэх динлэжьхэр, муниципальнэ образованиехэм, гурыт еджапIэхэм япащэхэр, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

Джащ фэдэу кIэлэпIупкIэр зымытыхэрэм Iоф зыщашIэрэ организациехэм ябухгалтериехэр хьыкум приставхэм ауплъэкIух, охътэ гъэнэфагъэм къэралыгъом икIынхэ зэрэфимытхэм фэгъэхьыгъэ унашъохэр ашIых, административнэ хэбзэукъоныгъэ зэрашIыгъэм­кIэ протоколхэр зэхагъэуцох, уголовнэ Iофхэр къызэIуахых, чIыфэ зытелъхэм ямылъку арест тыралъхьэ, IофшIэпIэ чIыпIэ зимыIэхэр цIыфхэм IофшIапIэ языгъэгъотырэ гупчэм иучет хагъэуцох. Мы унашъохэм зэкIэми пшъэрылъэу яIэр зы — сабыйхэм къатефэрэ ахъщэр игъом ыкIи бырсыр къыпымыкIэу ны-тыхэм къатыныр ары.


Зэгъусэхэу зэхащагъ

Хьыкум приставхэмрэ гъогурыкIоныр щы­нэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием икъулыкъушIэхэмрэ зэхащэгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэр зыфэгъэхьыгъа­гъэр тазырхэм, хэбзэIахьхэм, нэмыкI тынхэм алъэныкъокIэ чIыфэ зытелъхэр къыхэгъэщыгъэнхэр ыкIи ахэр гъэпщынэгъэнхэр ары.

Iофтхьабзэр окIофэ водитель 11-мэ яавтотранспортхэм арест атыралъхьагъ. Мыхэм зэкIэмкIи чIыфэу ателъыр сомэ миллиони 2-м ехъу. Хэбзэгъэуцугъэм къыгъэнэфэрэ пшъэрылъхэр тапэкIи замыгъэцакIэкIэ ахэм ямашинэхэр ащэщтых, акIэкIырэ ахъщэр чIыфэм ипщыныжьын пэIуагъэхьащт.
ЧIыфэ шъутелъымэ зэжъугъэшIэным пае хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ исайтэу «r01.fssp.gov.ru» зыфиIорэм шъуихьанышъ, ащ амалэу къытыхэрэр къызфэжъугъэ­федэнхэ шъулъэкIыщт.
Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къу­лыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу.