Зэнэкъокъум шъурагъэблагъэ

ШIушIэным изехьакIоу, меценатэу, Адыгеим иятIонэрэ Президентэу Шъэумэн Хьазрэт ыцIэ­кIэ зэхащэрэ зэнэкъокъоу «Адыгэ шъау-2022» зыфиIорэр мыгъэ апэрэу АР-м и Къэралыгъо филармоние мэкъуогъум и 25-м сыхьатыр 11-м щыкIощт.

Зэнэкъокъум мурадэу ыкIи пшъэрылъ шъхьаIэу иIэхэр —адыгабзэм изэгъэшIэн, икъызэтегъэнэн ыкIи хэхъоныгъэ егъэ­шIыгъэныр, адыгэхэм якультурэ, яадыгэ хабзэ зыкъягъэIэтыжьыгъэныр ыкIи зэлъягъэшIэгъэныр, тилъэпкъ иныбжьыкIэхэр ахэм афэщэгъэнхэр, кIуачIэм, лIы­гъэм, дэхагъэм язехьакIоу хъулъ­фыгъэр зэрэщытыр зэхагъэшIэгъэныр, къашъомкIэ, орэд къэIонымкIэ, нэмыкI лъэны­­къо­хэмкIи сэнаущыгъэ зыхэлъ ныб­­­жьыкIэ IэпэIасэхэр къыхэгъэщыгъэнхэр.

Шъолъыр зэнэкъокъоу ­«Адыгэ шъау-2022» зыфиIорэм изэхэщакIохэр Хь. М. Шъэумэным ыцIэ зыхьырэ Адыгэ республикэ общественнэ шIушIэ фондыр, АР-м культурэмкIэ и Минис­терств, лъэпкъ культурэм и Гупч, муниципальнэ образованиеу «Тэхъутэмыкъое район» зыфиIорэм культурэмкIэ и Гъэ­IорышIапI.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2015-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу мы Iофтхьабзэр Шъэумэн Хьазрэт икъоджэ гупсэу Афыпсыпэ щызэхащэщтыгъ. Апэ районым ис кIэлэцIыкIу Iэтахъохэр лъэпкъ шэн-хабзэхэр зэра­шIэ­рэмкIэ зэнэкъокъущтыгъэх. Нэ­ужым Iофтхьабзэр нахь зэлъашIагъ ыкIи шъолъыр мэхьанэ иIэ хъугъэ. Джы мы илъэсым районым ит къуаджэхэм ялIыкIохэр ащ хэлэжьэщтых.

Районхэм ямызакъоу, УФ-м исубъектхэми къарыкIынхэ амал яI. Ау зэнэкъокъум хэлэжьэщтхэм якъыхэхын шэпхъэ гъэнэфагъэхэр пылъых — аныбжь илъэс 18 — 35-рэ, адыгабзэкIэ гущыIэнхэр, Адыгэ Хабзэм ихэ­бзэгъэуцугъэхэр, адыгэ лъэпкъ шэн-зэхэтыкIэхэр, ялIакъо итарихъ ашIэнхэр.

Iофтхьабзэм хэлэжьэщтхэр едзыгъуи 5-кIэ зэнэкъокъущтых:

1. НэIуасэ зафэшIыгъэныр — «Сэры, силIакъу, силъэпкъ!».

Мыщ дэжьым зэнэкъокъум хэлажьэрэм илIакъо епхыгъэ къэбархэр къыIотэщтых, адыгэ лъэпкъыр зэлъязыгъэшIэгъэ хъулъфыгъэ лIыхъужъэу тиIэхэм къатегущыIэщт ыкIи адыгабзэм изэгъэшIэн игумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ, тапэкIэ лъэпкъ культурэр лъыгъэкIотэгъэнымкIэ еплъыкIэу иIэр къыриIотыкIыщт.

2. Гупшысэн зыхэлъ джэгукIэу «ОшIа о?».

Адыгэхэм ятарихъ, литерату­рэм, шэн-хабзэхэм афэгъэ­хьы­гъэ упчIэхэм яджэуапхэр къетыжьыгъэнхэр.

3. «Псагъэм щабзэкIэ еогъэныр».

Нэбгырэ пэпчъ щэгъогогъо мао, пчъагъэр нахьыбэу къизыхырэм текIоныгъэр ий.

4. «IэшIагъэхэм яун». Унэгъо хъызмэтым щагъэфедэрэ пкъыгъохэм яугъоинкIэ, язэхэгъэуцонкIэ IэпэIэсэныгъэу ахэлъыр къагъэлъэгъоныр. Хэлажьэхэрэм ежь яшIоигъоны­гъэкIэ зэхагъэуцощт пкъыгъор къыхахыщт — пхъэнтIэкIур, Iанэр, пхъэкIычыр, нэмыкIхэри.

5. Творческэ къэгъэлъэгъоныр — «Сисэнаущыгъэ си­лъэпкъ фэсэгъ­э­шъуашэ».

АдыгабзэкIэ усэхэм къяджэщтых, орэдхэр къаIощтых, къэшъощтых, музыкальнэ Iэмэ­-псымэхэм къарагъэIощт.

Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм осэшIу афэзышIыщт жюрим хэтыщтхэр агъэнэфагъэх. Адыге­им культурэм ыкIи искусствэм щызэлъашIэрэ цIыфхэр ащ хагъэхьагъэх.

Iэшъынэ Сусан.