ЗекIонымкIэ къашъхьапэщт гъогу

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэр затIупщыгъэм къыщегъэжьагъэу шъолъыр мэхьанэ зэратырэ чIыпIэхэм якIурэ гъогу Iахь 800 фэдиз гъэцэкIэжьыгъэ хъугъэ. ПстэумкIи ар километрэ миниплIым ехъу. Джыри мыгъэ ащ фэдэ Iахь 345-рэ агъэцэкIэжьынэу щыт, ар километрэ минрэ 700-рэ мэхъу.

Мы лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу Адыгеим и Джэджэ район истаницэу Келермесскэмрэ поселкэу Гончаркэмрэ азыфагу илъ гъогур мы уахътэм агъэ­кIэжьы. Километри 4,9-рэ ар зэкIэм­кIи мэхъу. Мыщ шъолъыр мэхьанэ иI, П. В. Букреевым ыцIэ зыхьырэ Дендрологическэ паркэу Гончаркэм дэтым екIу.

Мы уахътэм паркым чъыг ыкIи кондэ лъэпкъ 350-рэ фэдиз къыщэкIы. АдыгеимкIэ ар анахь коллекцие ин. Джащ фэдэу «аммониткIэ» заджэхэрэ мы­жъоу илъэс пчъагъэкIэ узэкIэIэбэжьымэ паркым къащагъэхэри зекIоу къакIохэрэм ашIогъэшIэгъоных.

Паркым екIурэ гъогур лъэшэу зэхэ­къутэгъагъ. Арышъ, гъэцэкIэжьыгъэн фаехэм «Адыгеяавтодорым» ар зэрахилъытагъэр игъо дэдэу щыт. Шэуджэн районым игъогушI организацие зэзэгъы­ныгъэу дишIыгъэм къыдыхэлъытэгъэ IофшIэнэу ащ щызэшIуахыщтхэм пстэумкIи сомэ миллион 61,5-рэ апэIухьащт. ГъогушIхэм жъы хъугъэ асфальт зэхэ­къутагъэр тырахыщт, технологие пэрытхэм адиштэу ашIы­жьыщт, гъогу гъунэхэр агъэкъэбзэщтых, зэрагъэфэщтых, тамыгъэхэр кIэу агъэуцущтых, зыщищыкIа­гъэм гъогум тырашIыхьащтых.