Бюджет чIыпIэ мини 2,5-рэ щыIэщт

Гурыт еджапIэр къэзыухырэ ныбжьыкIэхэм балым зыфагъэхьазыры. Ар мэкъуогъум и 25-м зэхащэщт, ащ дакIоу зычIахьэхэ ашIоигъо апшъэрэ еджапIэм ищыкIэгъэщт тхылъхэр агъэхьазырых.

Мэкъуогъум и 20-м къыщегъэжьагъэу Адыгеим ит апшъэрэ еджапIэхэм документхэр ара­хьылIэнхэ алъэкIыщт.

2022-рэ илъэсым Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым зэкIэмкIи бюджет чIыпIэ 1205-рэ иIэщт. Ахэм ащыщэу бакалавриатым — 562-рэ, магистратурэм — 71-рэ, специалитетым — 192-рэ, ординатурэм — 28-рэ, аспирантурэм — 2 ыкIи колледжым — 350-рэ яIэщт.

Адыгэ къэралыгъо университетым зэкIэмкIи бюджет чIыпIэ 1289-рэ къыраты. Бакалавриатым — 609-рэ, магистратурэм — 149-рэ, специалитетым — 10, аспирантурэм — 11 ыкIи колледжым 510-рэ.