Iофыгъоу зыгъэгумэкIыхэрэр къыщаIэтыгъэх

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо гъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэмрэ ошIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэм ыкIи радиационнэ авариехэм шъобж ахэзыхыгъэхэм яобщественнэ организациехэмрэ я Межведомственнэ координационнэ совет зэхэсыгъоу иIагъэр АР-м и Премьер-министрэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур зэрищагъ.

Социальнэ ухъумэнымкIэ, фи­нансхэмкIэ, министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм япащэхэр, радиацием епхыгъэ тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм яобщественнэ организациехэм ялIыкIохэр зэхэсы­гъом хэлэжьагъэх.

КIэрэщэ Анзаур ипэублэ псалъэ къызэрэщиIуагъэмкIэ, илъэс къэс мэлылъфэгъум и 26-м агу къагъэкIыжьы 1986-рэ илъэсым Чернобыль атом электростанцием къыщыхъугъэ тхьа­мыкIагъор.

— Мыщ епхыгъэ шIэжь Iоф­тхьабзэу республикэм щызэхащагъэхэм, радиацием шъобж хэзыхыгъэхэм зэтыгъо ахъщэ тынэу аратыхэрэм, япсауны­гъэ­кIэ ящыкIэгъэ медицинэ уплъэ­кIунхэр игъом афашIынхэм, нэмыкI Iофыгъохэм татегущы­Iэнэу тызэрэугъоигъ. Мы тхьамыкIагъом идэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм ягумэкIыгъохэр, яIофыгъохэр къэралыгъо гъэцэкIэкIо къулыкъухэм янэплъэгъу рагъэкIыхэрэп нахь мышIэми, щыкIагъэхэм джыри тахэп­лъэщт, — къыIуагъ КIэрэщэ Ан­заур.

АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, Iэ­кIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Ко­митет итхьаматэ игуадзэу Константин Щербаковыр шIэжь мафэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафэу республикэм щызэхащагъэхэм къатегущыIагъ. Ахэм ащыщых гъэсэныгъэм иучреж­дениехэм ащыкIогъэ «лIыхъужъныгъэм иурокхэр», класснэ сыхьатхэр, нэмыкIхэри. Хабзэ зэрэхъугъэу, мэлылъфэгъум и 26-м хэбзэ къулыкъухэр ыкIи общественнэ организациехэр зыхэлэжьэгъэхэ митингхэр муниципалитетхэм зэкIэми ащыкIуагъэх.

Радиацием зэрар зэрихыгъэ­хэм зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъоу аратырэм къытегущыIагъ АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч. Хабзэ зэрэхъу­гъэу, а IэпыIэгъур тхьамыкIа­гъом идэгъэзыжьын хэлэжьа­гъэхэм, сэкъатныгъэ хэзыхыгъэ­хэм, зидунай зыхъожьыгъэхэм яшъхьэгъусэхэм, янэ-ятэхэм, яса­быйхэм афатIупщы. Министрэм къызэриIуагъэмкIэ, а купым хэхьэрэ нэбгырэ 531-у республикэм щэпсэухэрэм зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъоу сомэ 1500-рэ зырыз аратыгъах. ПстэумкIи ащ сомэ мин 802-рэ пэIуагъэхьагъ.

Чернобыль къыщыхъугъэ тхьамыкIагъом идэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм нэмыкI гумэ­кIыгъоу яIэхэр зэхэсыгъом къы­щаIэтыгъэх. Ахэр респуб­ликэм ит райони 4-мэ саугъэт­хэр къащызэIухыгъэнхэр, ахъ­щэ тынэу аратыхэрэм ахагъэ­хъоныр, нэмыкIхэри.

Iофтхьабзэу агъэнэфагъэхэр зэкIэ гъэцэкIэгъэнхэ зэрэфаер Премьер-министрэм иIэнатIэ зыгъэцакIэрэм къыIуагъ, ащкIэ пшъэдэкIыжь зыхьырэ ведомствэхэм, къулыкъухэм яIоф­шIэн нахь агъэлъэшынэу къафи­гъэпытагъ.

Iэшъынэ Сусан.