Нэбгыри 3-мэ балли 100 къахьыгъ

Къэралыгъо аттестационнэ къулыкъум къызэ­ри­тырэмкIэ, ЕГЭ зытыгъэхэмкIэ балли 100 къэзыхьыгъэхэр къэнэфагъэх.

УрысыбзэмкIэ, географиемкIэ, химиемкIэ, литературэмкIэ ыкIи хьисапымкIэ ушэтынхэм якIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх. Дэгъу дэдэу экзаменхэр зытыгъэхэри, баллишъэ изыгъэкъугъэхэри щыIэх. Ащ фэдэу Мые­къопэ гурыт еджапIэу N 7-р къэзыухырэ Шагъундэкъо Миланэ еIолIэнчъэу, дэгъу дэдэу, урысыбзэмкIэ ушэтыныр ыкIугъ ыкIи балли 100 къы­хьыгъ. Ащ фэдэу балли 100 хьисапымкIэ рагъэкъугъ Мыекъопэ ли­цееу N 8-м щеджэрэ Андрей Гогуадзерэ гурыт еджапIэу N 7-мкIэ Шъоджэ Анзоррэ.

Ахэм анэмыкIэу Мыекъуапэ­кIэ кIэлэеджэкIо 38-мэ урысыбзэмкIэ балл 90-м къыще­­гъэ­жьагъэу 99-м нэсэу къахьыгъ.

ЛитературэмкIи шIэныгъэ дэ­гъухэр нэбгыри 5-мэ къагъэ­лъэгъуагъ. Мы предметыр кIэлэеджакIохэм ежьхэм яшIои­гъоныгъэкIэ къыхахыхэрэм ащыщ. Ар зытыгъэхэр филологиер ыкIи творческэ сэнэхьатхэр къыхэзыхыгъэхэу апшъэрэ еджапIэхэм ачIэхьанхэу зызыгъэхьазырхэрэр ары.

ХимиемкIэ нэбгыри 9-мэ бал­лыбэхэр къахьыгъэх, географиемкIэ зы нэбгыр ныIэп баллыбэ изыгъэкъун зылъэкIыгъэр.

Джы IэкIыб къэралыгъуа­бзэ­хэмкIэ, информатикэмкIэ, биологиемкIэ ыкIи обществознаниемкIэ экзаменхэм якIэуххэм кIэлэеджакIохэр яжэх.

Адыгэкъалэ иадминистрацие ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, мы муниципалитетым иеджа­пIэхэм ащеджэхэрэм бал­лыбэ къэзыхьыгъэхэр ахэтых. Ащ фэдэу гурыт еджапIэу N 3-м къычIэкIырэ

Амина Кузело­вам химиемкIэ балл 99-рэ къы­хьыгъ. УрысыбзэмкIэ мы пшъа­шъэм балл 94-рэ ригъэкъугъ.

УрысыбзэмкIэ ушэтыныр дэгъоу акIугъ гурыт еджапIэу

N 1-мкIэ Эльвира Неделько (балл 98-рэ), Теуцожь Самирэ (балл 94-рэ) ыкIи Мыгу Аидэ (балл 91-рэ).

Ушэтынхэр джыри аухыгъэ­хэп, арышъ, апшъэрэ балл къэ­зыхьынхэр джыри къахэкIынхэкIи мэхъу.

Сихъу Гощнагъу.
Сурэтхэр Мыекъопэ къэлэ администрацием исайт къитхыгъэх.