Икъашъо ищыIакIэ дештэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ лъэпкъ ансамблэу «Налмэсым» имэфэкI фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ мэкъуогъум и 17-м Мыекъуапэ щыкIуагъ.

«Налмэсым» и Унэ культурэм, искусствэм яIофышIэхэр, лъэпкъ къашъор зышIогъэшIэгъонхэр щызэIукIагъэх. Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, Абхъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу Кукэнэ Мурат пчыхьэзэхахьэр зэ­рищагъ. Ипэублэ гущыIэ М. Куканэм щыхигъэунэфыкIыгъ «Налмэсым» щыIэныгъэм гъогу шIагъо къызэрэщикIугъэр.

— «Налмэсым» къашъор дахэу къышIызэ тегъэгушIо, гъэхъа­гъэу ышIырэмкIэ Адыгэ Республикэм ыцIэ лъагэу дунаим щеIэты. «Налмэсыр» хэгъэгум ымакъ, Адыгеим икультурэ инамыс. Сэнаущыгъэ зыхэлъ лIэуж пчъа­гъэхэм «Налмэсыр» яIофшIагъ, — къыIуагъ Кукэнэ Мурат.

1936-рэ илъэсым ансамблэр зызэхащэм, колхозхэм ялэжьапIэхэм къащышъоу ригъажьи, зыпкъ иуцуагъ, тихэгъэгу имызакъоу, дунаим щызэлъашIагъ. Непэ «Налмэсыр» Урысыем, IэкIыб хэгъэгухэм яконцерт къэтыпIэ анахь дэгъухэм къащэшъо, ащкIэ лъэпкъхэр зэфещэх, щытхъур Адыгеим къыфехьы.

Лъэхъэнэ зэфэшъхьафхэм къи­ныбэ зэпызычыгъэ адыгэ лъэп­къым фэусагъэр макIэп. Кукэнэ Мурат гупшысэ ин зыхэлъ усэу Къуекъо Налбый ытхыгъэм щыщ пычыгъом IупкIэу къеджагъ.

ТичIыгуи хафэп
Сигъогуи стафэп.
Сипшъашъи мафэ
Сишъауи зафэ
Адыгэ чIыгум гу щысэгъаф…

Концертыр

МэфэкI концертым «Налмэсыр» щыуджыгъ. Ижъырэ къашъохэм къащегъэжьагъэу джырэ уахътэ ансамблэм къышIыхэрэр зэхэпхъа­гъэхэу артистхэм къагъэлъэгъуагъэх. Къашъоу «Ислъамыер», лъэпкъ орэдхэу «Си Пакъ» зыфи­Iорэм, «Къэгъэзэжьым», нэмыкI­хэм атехыгъэ къашъохэр уяплъын­кIэ гъэшIэгъоных. «ШIуфэс къа­шъор» гъэпсыкIэу иIэмкIэ зыми хэ­кIуакIэрэп. «Адыгэ уджыхэр» лъэпкъ шэн-хабзэхэм къапкъырэкIых.

— Адыгэхэм ятарихъ, ящыIакIэ тикъашъохэмкIэ къэдгъэлъа­гъохэ­зэ, нэмыкI лъэпкъ­хэм искус­ствэм ыбзэкIэ тадэгущыIэ, талъэIэсы, — къы­Iуагъ «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу ыкIи ибалетмейстер шъхьаIэу, Урысыем, Абхъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Хъоджэе Аслъан.

КъафэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм ацIэкIэ «Налмэсым» къыфэгушIуагъ. Адыгеим и Парламент и Комитет ипащэу Наталья Широковар республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ыцIэкIэ зэхахьэм къыщыгущыIагъ, щытхъу тхылъхэр аритыжьыгъэх.

Абхъазым и Правительствэ ыцIэкIэ зэхахьэм къыщыгущыIэгъэ Зураб Марсалие Адыгеим иныб­джэгъушIу. Лъэпкъхэм язэпхыныгъэ нахь пытэ хъуным «Налмэсыр» зэрэфэлажьэрэр, шIушIагъэу иIэ­хэр З. Марсалие хигъэунэфыкIыгъэх.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Кабардинкэм» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ артистэу Iэтэбый Игорь гущыIэ фабэхэр пчыхьэзэхахьэм къыщиIуагъэх.

«Кабардинкэмрэ» «Налмэсым­рэ» зэгъусэхэу Налщык, Мыекъуа­пэ, Москва, нэмыкIхэм концертхэр тапэкIи къащатыщтых. «Налмэсым» июбилей фэгъэхьыгъэ концертым «Кабардинкэр» щыу­джыгъ, «Къашъо» зыфиIорэр, нэмыкIхэри къышIыгъэх.

Къэрэщэе-Щэрджэсым и Къэралыгъо ансамблэу «Эльбрусыр», Къэрэщэе-Щэрджэсым къашъомкIэ и Къэралыгъо театрэу «Меркурий» зыфиIорэр «Налмэсым» иконцерт хэлэжьагъэх, лъэпкъ къашъохэр къашIыгъэх.

«Меркурием» ихудожественнэ пащэу, ибалетмейстер шъхьаIэу, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Абхъазым язаслуженнэ артистэу Мурат Хагиевым зэрэхигъэунэфыкIы­гъэу, «Налмэсым» артист цIэры­Iуабэ щагъэсагъ, пчыхьэзэхахьэм гущыIэгъу щызэфэхъугъэхэм гукъэкIыжь гъэшIэгъонхэр яIэх.

Абхъазым и Къэралыгъо ансамблэу «Шаратыным» ихудожественнэ пащэу Руслан Бебие, Адыгеим инароднэ артистэу, Абхъазым изаслуженнэ артистэу НэмытIэкъо Аслъан, Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Къулэ Мы­хьамэт, нэмыкIхэм язэдэгущыIэгъухэм тахэлэжьагъ. Къашъом псэ зэрэпытыр къыхагъэщызэ, искусствэм ихэхъоныгъэхэм яеп­лъыкIэхэр къыраIолIагъэх.

Искусствэм щыцIэрыIохэ Хъот Заур, Зыхьэ Заурбый, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс, республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» культурэмкIэ икомитет хэтыхэу ГъукIэлI Сусан, Унэрэкъо Гулэз, шIэныгъэлэжьэу Ахътэо Руслъан, нэмыкIхэу гущыIэгъу тызыфэхъугъэхэм «Налмэсыр» агъэлъапIэ. Гум къигущыIыкIырэ ансамблэм иартистхэм аготыхэу сурэтхэр нэбгырэ пшIы пчъагъэмэ атырахыгъэх.

«Налмэсым» непэ Iоф щызышIэхэрэм афэгушIуагъэх, щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх.

«Налмэсым» изыгъэпсэфыгъо уахътэ къэсыгъэми, республикэм щыкIорэ зэхахьэхэм ахэлэжьэщт. Москва бэдзэогъу мазэм кIощт.

— АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм, Парламентым гущыIэ къодыеу щымытэу гукIэ тафэраз, «тхьашъуегъэпсэу» ятэIожьы, — къыIуагъ Хъоджэе Аслъан.

Пчыхьэзэхахьэр сыхьати 4 фэдизрэ кIуагъэ. Концертым иятIо­нэрэ едзыгъо къош республикэхэм яансамблэхэм къашIыгъ. «Налмэсым» иартистхэр дахэу фэпагъэхэу залым чIэсхэу пчыхьэзэхахьэм еплъыгъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.