Джыри псэолъэ 11 хагъэхьагъ

Адыгеим и Кадастровэ палатэ федеральнэ мэхьанэ зиIэ культурнэ кIэнхэм ахалъытэу тишъолъыр ит псэолъэ 11 мыкощырэ мылъкум и ЗыкI къэралыгъо реестрэ блэкIыгъэ мазэм хигъэхьагъ. Тарихъ мэхьанэ зиIэ саугъэтхэр къызэтегъэнэгъэнхэмкIэ чIыпIэхэм язегъэушъомбгъун пае IофшIэнхэр загъэнафэхэкIэ, хэбзэгъэуцугъэр амыукъонымкIэ ащ ишIуагъэ къэкIощт.

— Научнэ, художественнэ, тарихъ ыкIи культурнэ мэхьанэ яIэу саугъэт гъэшIэгъоныбэ Адыгеим ит, — къыIуагъ АР-м и Кадастровэ палатэ ипащэу ХъокIо Аюбэ. — Ащ фэдэ псэуалъэхэм къызэлъаубытырэ чIыгум псэолъэшIын е нэмыкIэу зэщызгъэкъон Iоф­шIэнхэр щызэхэпщэн уфимытэу законым итхагъ. ЕГРН-м хэгъэхьагъэ зыхъукIэ псэуалъэр зыдэщытым, чIыгоу ыубытырэр зыфэдизым хэти зыщигъэгъозэн ылъэ­кIыщт.

Культурнэ кIэнхэм ахэхьэрэ псэуалъэ­хэм ягъунапкъэхэр къэзыгъэнафэрэр АР-м и ГъэIорышIапIэу ахэр къэгъэгъу­нэгъэнхэм ыкIи гъэфедэгъэнхэм фэгъэ­загъэр ары. Кадастровэ палатэм испециалистхэр ащ къыпкъырыкIыхэзэ ЗыкI къэралыгъо реестрэм хагъэхьэ. ИкIыгъэ мазэм ащ тетэу реестрэм щагъэунэфыгъэх къутырхэу Дорошенкэм, Веселэм, поселкэхэу Ульскэм, Заревэм апэблагъэу щылъ къэ Iуашъхьэхэр.

Мы уахътэм республикэм икультурнэ кIэн хахьэу псэолъи 105-рэ, ащ фэдэ объектхэм къызэлъаубытырэ чIыпIэу 87-рэ ЕГРН-м хэт.

— Мыхэр зэрифэшъуашэм тетэу къэухъумэгъэнхэм пае, культурнэ кIэнхэм ахэхьэрэ псэуалъэхэр къэгъэгъунэгъэнхэмкIэ ыкIи гъэфедэгъэнхэмкIэ АР-м и ГъэIорышIапIэрэ Кадастровэ палатэмрэ яспециалистхэр зэдеIэхэзэ гъунап­къэхэр агъэнафэх, реестрэм хагъахьэх, — къыIуагъ ГъэIорышIапIэм ипащэу ЦIыпIынэ Рустем. — Мыщ фэдэ псэуа­лъэ­хэм якъэгъэгъунэн къэралыгъо хэбзэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм япшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ.

ЦIыфым чIыгу Iахьэу къыхихыгъэм игъунапкъэхэм шэпхъэ гъэнэфагъэхэр пылъэу агъэфедэрэ чIыгум игъунапкъэ­хэм ахэхьэхэмэ Росреестрэм иинтернет нэкIубгъоу «Публичная кадастровая карта» зыфиIорэм ихьэмэ зэригъэшIэн ылъэкIыщт, МФЦ-м екIуалIэми ар зэрыт тхылъыр къыратыщт.