Адыгеим фэгъэхьыгъэу агъэхьазыры

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм ехъулIэу Урысыем иобщественнэ теле­видение тишъолъыр фэгъэхьыгъэ проектышхо егъэ­хьазыры.

Ащ иIофышIэхэр республикэм къэкIогъагъэх ыкIи мэкъуогъум и 23-м къагъэлъэгъонэу къэтынхэр тырахыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат журналистхэм зэдэгущыIэгъу дашIыгъ. Анахьэу ар зы­фэгъэхьыгъагъэр респуб­ликэм исоциальнэ-экономическэ хэхъоныгъ.

Джащ фэдэу мафэм къыкIоцI общественнэ те­левидением иIофышIэхэм якъэтынхэм Адыгеим ичIы­пIэ шъхьаIэхэм ягугъу къащашIыщт, шъолъырыр зэрагъэпсыгъэм, джырэ уахътэм ищыIакIэ, инеущырэ мафэкIэ ихъухьа­гъэу щыIэхэм афэгъэхьыгъэу къаIотэщт.

«ТишъолъыркIэ мэхьа­нэшхо зиIэ проектхэу эко­­номикэм, зекIоным, энергетикэм, мэкъу-мэщым, къыдэгъэкIыжьыным, культурэм ыкIи спортым алъэ­ныкъокIэ дгъэцакIэ­хэрэм ягугъу къашIыщт. Сицыхьэ телъ Урысые­шхом щыпсэу­хэрэм тирес­публикэ фэгъэхьыгъэ къэ­бархэр зэрашIогъэшIэгъоныщтхэм. Ахэм ащыщ­хэр Адыгеим къэкIон­хэшъ, ежьхэм ашъхьэкIэ тичIыпIэ дахэхэр зэрагъэ­лъэ­гъунхэ, адыгэ шхыныгъо­хэр ауплъэкIунхэ, джыри къагъэзэжьын шIоигъо­ны­гъэ яIэ хъун ылъэкIыщт. СыдигъокIи шIукIэ къытфэ­кIорэ хьа­кIэ­­хэм тяжэ!» — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу