Форумым иIофшIэн къыхиубытэу

Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым къыдыхэлъытагъэу «Единэ Россием» иплощадкэу «Партием инароднэ программэ пхыращызэ, шъолъырхэм ясоциальнэ инфраструктурэ зызэрэрагъэушъомбгъурэр» зыфиIорэм хэлэжьагъ.

Мы Iофтхьабзэм изэхэщакIор партием и Гупчэ гъэцэкIэкIо комитет ипащэу Александр Сидякиныр ары. Ащ зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, программэр заштагъэр джыри илъэс мыхъу­гъэми, нэбгырэ миллиони 2,5-м ехъу ащ изэхэгъэуцон хэлэ­жьагъ.

«Документэу агъэхьазыры­гъэм Правительствэм тыригъу­сэу тытегущыIагъ, пчъагъэхэр дгъэ­нэфагъэх. БэшIагъэу программэ заулэ дэгъоу агъэфедэ. Ахэм зэу ащыщ «Къэлэ щыIэ­кIэ зэтегъэпсыхьагъ» зыфиIорэ программэр. 2016-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу ар тэгъэца­кIэ, псэолъэ мини 100 агъэ­псыгъах. Мы лъэныкъом бэ кIэу щашIагъэр. Джыдэдэм Iофхэр зыщыкъин лъэхъанми шъолъырхэм псэолъа­кIэхэр, социальнэ инфраструктурэр ащагъэпсых, тицIыфхэм ахэр къызфагъэфедэн алъэкIыщт», — къыIуагъ Александр Сидякиным.

Iофыгъом итегущыIэн хэлэжьагъэх партием и Генеральнэ совет исекретарь игуадзэу Анна Кузнецовар, народнэ программэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм якоординаторхэу, Къэралыгъо Думэм идепутатхэу Дмитрий Хубезовыр, Ольга Казаковар, Надежда Школкинар, Сергей Пахомовыр, партийнэ проектхэу «Предпринимательство», «Цифровая Россия» зыфиIохэрэм япащэхэу Альфия Когогинамрэ Антон Немкинымрэ, «Газпром межрегионгаз» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Сергей Густовыр, шъолъырхэм япащэхэр — шъолъыр къутамэхэм ясекретарьхэр.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, «Единэ Россиер» Урысыем и Къэралыгъо Думэ ихэдзынхэм зэращытекIогъэ народнэ программэр зэхэзыгъэ­уцуагъэхэр шъолъырхэм ащыпсэурэ цIыфхэр ары. Анахьэу ахэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр ары ащ къыщытыгъэхэр. Социальнэ инфраструктурэм игъэпсыни къыдыхэлъытагъэу, лъэныкъуабэхэмкIэ ащ Iоф дашIэ.

«Республикэм исоциальнэ инфраструктурэ изытет на­хьышIу шIыгъэным кIуачIэу тиIэр етэхьылIэ. Федеральнэ гупчэми, «Единэ Россиеми» амалэу къытатыхэрэр зэкIэ ащкIэ тэгъэфедэ». — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Унагъохэм, ным, кIэлэцIыкIу­хэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным, демографием зыкъегъэIэтыгъэным япхыгъэ Iофтхьэбзабэ рес­публикэм щызэрахьэ. ГъэрекIо сомэ миллиарди 4,8-рэ социальнэ лъэныкъом пэIуагъэхьагъ. Ыпэрэ илъэсым елъытыгъэмэ, ар сомэ миллиардныкъокIэ нахьыб. Илъэситфым къыкIоцI гурыт еджэпIи 5, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ 18, сымэджэщи 4, поликлиники 4, фельдшер-мамыку IэзэпIэ 30, культурэмкIэ къоджэ уни 4, псауныгъэр зыщагъэпытэрэ физкультурэ комплекс 14 агъэпсыгъ.

«ЗэхъокIыныгъэу щыIэныгъэм фэхъухэрэм цIыфхэм гу лъатэ, гъэхъэгъабэмэ типартие зэракъотыр къагурэIо. Ау Урысые Федерацием и Президент игъоу ылъэгъугъэхэм, пшъэрылъэу къыгъэнэфагъэ­хэм, къэралыгъо программэхэм, лъэпкъ проектхэм, инвестиционнэ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ джыри бэ тапэ илъыр. Партием инароднэ программэ цIыфхэм ящыIэ­кIэ-псэукIэ изыкъегъэIэтын тапэкIи зэрэфэлэжьэщтым тицыхьэ телъ», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу