«Ставропольер» «Ошъадэм» иныбджэгъу

Ставрополь краимрэ Адыгэ Республикэмрэ язэпхыныгъэхэр искусствэм щэпытэх.

Адыгеим и Къэралыгъо филармоние «Урысыер. Хэгъэгур. ЗыкIыныгъэр» зыфиIорэ концертыр щыкIуагъ. Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо къэзэкъ ансамблэу «Ставропольер», Мые­къуапэ итворческэ IофшIапIэу «Ошъадэр» хэлэжьагъэх.

Пчыхьэзэхахьэм иапэрэ едзыгъо «Ставропольем» лIыхъужъныгъэм, IофшIэным, сэмэркъэум, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ къэзэкъ орэдхэр къыIуагъэх, лъэпкъ къа­шъохэр къышIыгъэх. Къэзэкъ дзэкIолIым, шыум афэгъэхьыгъэ орэдхэр щыIэныгъэм къыхахы­гъэх.

Художественнэ амалхэр агъэфедэхэзэ лъэпкъ къашъохэу къа­гъэлъэгъуагъэхэр гум рехьых. Шъуашэхэр дахэх. Шъо зэ­фэшъхьаф­хэмкIэ гъэкIэрэкIэгъэ кусэхэр къашъохэм ахэгъэща­гъэхэу лъэпкъ искусствэр къыраIотыкIы.

Сэмэркъэу зыхэлъ орэдхэр шIулъэгъум, цIыф зэфыщытыкIэ­хэм нахь афэгъэхьыгъэх. Бзылъфыгъэм ишэн-хабзэхэр унагъом ипсэукIэ зэрэдиштэхэрэм уядэ­IункIэ гъэшIэгъоных.

Адыгэ орэдхэр

Лъэпкъ орэдыIо ансамблэу «Ащэмэзым» пэсэрэ адыгэ орэдхэр къыIуагъэх. Адыгэ шъуашэр артистхэм къякIоу ащыгъ, уядэIузэ лъэпкъым къыкIугъэ гъогум зыщыогъэгъуазэ.
ОрэдыIоу Хъурэнэ Азэ адыгабзэкIи, урысыбзэкIи къыхидзэгъэ орэдхэр щыIэныгъэм дештэх. Артисткэр дахэу, зэкIужьэу зэрэ­фэпагъэри къыхэдгъэщы тшIоигъу.
Шэуджэн Рустам зипэщэ лъэпкъ оркестрэм адыгэ мэкъа­мэхэр ыгъэIугъэх. ШыкIэпщы­наоу ЛIыбзыу Шан бзэпсхэр ыгъэ­жъынчыхэзэ лъэпкъ орэдышъо­хэр къырегъаIох. Нэгъой Заур, Шэуджэн Юлианэ, нэмыкI артистхэу оркестрэм хэтхэм ядэIугъэхэр агъэгушIуагъэх.

Ижъырэ къашъоу «Ислъамыер» артистхэм къызэрашIырэ шIыкIэри лъэхъаным дештэ. Едыдж Викторие къашъор зегъэуцум зыми фэмыдэ шIыкIэхэр ыгъэфедагъэх.

ЕплъыкIэхэр

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Шэуджэн Бэлэ, Мыекъуапэ иадминистрацие культурэмкIэ и ГъэIо­рышIапIэ ипащэу Цэй Розэ, культурэм щызэлъашIэхэрэ Хъот Заур, Къулэ Амэрбый, Нэхэе Тэмарэ, нэмыкIхэу концертым еплъыгъэхэм искусствэм лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэм мэхьэнэ ин ратыгъ. Уигъунэгъоу къыб­дэпсэурэм икультурэ дэгъоу зэбгъашIэмэ щыIэныгъэм къызэрэщыотэжьырэм къытегущыIагъэх.

«Ставропольем» ихудожественнэ пащэ игуадзэу Юрий Зель, «Ошъадэм» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Едыдж Викторие зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. Шъо­лъырхэр тапэкIи зэрэзэлъыкIощтхэр, концертхэмкIэ зэрэзэхъожьыщтхэр къаIуагъ. Пчыхьэзэхахьэм икIэухым «Ставропольемрэ» «Ошъадэмрэ» зыкIыныгъэм фэгъэ­хьыгъэ орэдыр къызэдаIуагъ.