ИгущыIэ фаби Iэзэгъу

ЩыIэныгъэм къыщыхэпхыгъэ сэнэхьатыр шIукIэ къыотэжьыныр насыпыгъэкIэ зылъытэрэмэ Апсалямэ Дарихъан ащыщ.

Пшызэ къэралыгъо медицинэ институтыр къыухыгъ. Илъэс 42-рэ зы сэнэхьатым ритыгъ. Адыгэкъалэ дэт сымэджэщым иполиклиникэ кIэлэцIыкIу врачэу Iоф щызышIэрэ Апсалямэ Дарихъан къызыщытхъужьырэп, ипшъэрылъхэр зэригъэцакIэхэ­рэм бэрэ къатегущыIэныр ишэ­нэп. Адыгагъэу хэлъыр исэнэхьат рипхызэ, цIыфхэм гущыIэгъу афэхъу.

Узыр бгъэунэфыным шIэныгъэм имызакъоу, гулъыти ищыкIагъэу ащ елъытэ. Сымаджэхэм адэжь кIон фаеу бэрэ мэхъу. Тхьаусыхэрэп, IофшIэныр къе­хьылъэкIэу ылъытэрэп. Анахь пэблэгъэ цIыфым фэдэу сабыим дэгущыIэ, еушъыиныр къыригъэ­кIоу къыхэкIы.

Псауныгъэ пытэ кIэлэцIыкIум иIэным пае зэрэпсэурэ шIыкIэм, унагъом изэфыщытыкIэхэм ялъы­тыгъэм гъунэ имыIэу Дарихъан елъытэ. Сабыир зэрэшхэрэм хэта лъыплъэн фаер? УпчIэм иджэуап врачыр лъыхъузэ унагъом гукIэ зыфегъазэ. КIэлэцIыкIум псауныгъэ пытэ иIэмэ, зыщыпсэурэ хэгъэгури лъэшы хъущт. Унагъор пытэмэ, хэгъэгури пытэщт.

Сымаджэм уеушъыиныр, гущыIэ фабэ епIоныр шэнышIу зыфэхъугъэмэ Дарихъан ащыщэу иIофшIэгъухэм къаIуатэ. Врачыр псэ зыпыт гущыIэкIэ зэрэIазэрэр, гущыIэм цIыфыр зэригъэхъужьырэр шъэфэп.

Аужырэ илъэсхэм зэпахырэ узым медицинэр зыпэуцум, Д. Апсалямэм къиныгъуабэ зэпичыгъ. Сэнэхьатэу къыхихы­гъэм рыгушхозэ, врачхэр цIыфхэм зэраIукIэщтыгъэхэм къытегущыIэ. Хэбзэ къулыкъушIэхэр IэпыIэгъу къафэхъухэзэ, шIыкIэшIухэр къы­зэрагъотыщтыгъэхэр щыгъуп­шэрэп.

Очэпщые къыщыхъугъ. Нэхаемэ яунагъо кIэлэегъэджи 5 къикIыгъ. Ятэу Нэшъэрдин ыпхъу­хэр пIуныгъэм зэрэфэлажьэхэрэм ыгъэгушIощтыгъ. Дарихъан медицинэр гукIэ къызэрэхихыгъэр ипшъэшъэгъухэм ашIэщтыгъ, шIоу щыIэр къыдэхъу­нэу фаIощтыгъ.

— ТикIэлэцIыкIухэр тине­ущырэ мафэх, — еIо Апсалямэ Дарихъан. — Сыфай пытэу алъэ теуцонхэу, яхэгъэгу фэшъыпкъэ­хэу псэунхэу.

IэпэIэсэныгъэ ин зиIэ Д. Ап­салямэм медицинэм иIофышIэ ныбжьыкIэхэм ишIуагъэ арегъэ­кIы, упчIэу къыратыщтым емы­жэу ясэнэхьат нахь куоу щегъэ­гъуазэх.

«ЗышIэн зымышIэрэм мафэм остыгъэр хегъанэ» зыфиIорэ адыгэ гущыIэжъым бэмэ уарегъэгупшысэ. Дарихъан IофшIэн имыIэу мафэ къыхэкIырэп. Игу­кIэгъу зыригъушъомбгъузэ, цIыфхэм аIокIэ.

Медицинэм иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние джырэблагъэ щыкIуагъэм Апсалямэ Дарихъан рагъэблэгъагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, хэбзэ къу­лыкъушIэхэр, медицинэм иIофышIэхэр зыхэлэжьэгъэхэ Iоф­тхьабзэр бзылъфыгъэм щы­гъупшэжьыщтэп.

Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Ми­нистерствэ «Отличник здравоохранения» зыфиIорэ бгъэ­хэлъхьэ тамыгъэр къыфигъэшъо­шагъ. Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем Апсалямэ Дарихъан къыфэгу­шIуагъ, бгъэхалъхьэр къыритыжьыгъ.

Илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, Урысыем псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ и Министерствэ и Щытхъу тхылъ Дарихъан къыфагъэшъошагъ.

Щытхъоу фаIорэм зэрэхэ­хъуагъэм фэшI иIофшIэгъухэр, ныбджэгъухэр, Iахьылхэр фэгушIуагъэх. Дарихъанрэ ишъхьэгъусэу Рэджэбрэ якъорэлъфхэр зэдапIух. КIэлэцIыкIухэм сыд фэдэ сэнэхьат къыхахыщтми, цIыфышIухэу, Адыгэ Республи­кэм щытхъур къыфэзыхьыхэрэм ащыщ хъунхэу афэлъаIох.

ЕмтIылъ Нурбый.