Зэзэгъыныгъэм кIэтхагъэх

Петербург щыкIогъэ дунэе экономическэ форумым Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Озон Адыгея» зыфиIорэмрэ инвестиционнэ зэзэгъыныгъэ щызэдашIыгъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ компание купэу «Ромекс» зыфиIорэм ипрезидентэу Алексей Прокопенкэмрэ а зэзэгъыныгъэм кIэтхэжьыгъэх.

Инвестиционнэ проектым диштэу Адыгэкъалэ ипаркэу «Ромекс-Теучежский» зыфиIо­рэм гъомылэпхъэ, мыгъомылэпхъэ товархэм ягъэтIылъыпIэ щагъэпсынэу рахъухьэ.
Квадрат метрэ мини 107-рэ хъурэ псэуалъэм ишIын мы илъэсым иапэрэ мэзищ фежьагъэх, 2023-рэ илъэсым иятIонэрэ кIэлъэныкъо ар аухын ямурад. Логистическэ комплексым сомэ миллиарди 6,2-рэ хъурэ инвестициехэр халъхьащтых. Пшъэ­дэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Озон Адыгея» зыфиIорэр бэ­джэндэу зыштэрэми сомэ миллиарди 2,2-рэ къы­тIупщыщт, IофшIэпIэ чIыпIэ 2000-м нэс зэхащэщт.

«ПроектыкIэр гъэхъагъэ хэлъэу пхырытщы, республи­кэм иэкономикэ хэхъоныгъэ езыгъэ­шIыщт компание цыхьэшIэгъухэм ямылъку тапэкIи къыт­халъхьэ тшIоигъу. ЧIыпIэ, респуб­ликэ бюджетхэм хэбзэIахьэу къарыхьащтми зэрэ­хэхъощтым, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр щыIэхэ зэрэхъущтым мэхьанэшхо яI», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Инвесторым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, универсальнэ гъэтIылъыпIэр пIэлъэ кIэкIкIэ агъэпсын алъэкIыщт ищыкIэгъэ инфраструктурэр зэрэщыIэм ишIуагъэкIэ.
«БэшIагъэ тэ республикэм зэфыщытыкIэ дэгъухэр зыдытиIэхэр. Рес­публикэм и ЛIышъхьи, хэбзэ къулы­къухэ­ри IэпыIэгъу къызэрэтфэхъу­хэ­рэм ишIуагъэкIэ мы охътэ мыпсынкIэм проектыр пхы­рыт­щын, IофшIэпIэ чIыпIа­кIэхэр зэхэтщэн тэлъэкIы», — къыIуагъ Алексей Прокопенкэм.
АРм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу