«ДунаикIэр — амалыкIэхэр»

Дунэе экономическэ форумэу Санкт-Петербург щыкIуагъэм ипленарнэ зэхэсыгъо къыщыгущыIагъ Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр. Ащ хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Мы илъэсым форумым шъхьэу иIэр — «ДунаикIэр — амалыкIэхэр».

Къэралыгъом ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, УФ-м санкциеу къырашIылIагъэхэр акъылыгъэ зыхэмылъ зекIуакIэхэу европэ къэралыгъохэм къиныгъохэр къафэзыхьыхэу щытых. «Экономикэшхом ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахь дэи зыхъугъэр аужырэ мазэхэр арэп ыкIи хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием епхыгъэп, — къыIуагъ къэралыгъом ипащэ. — Дзэ операцием пшъэрылъэу иIэхэр зэшIохыгъэ хъущтых, дзэкIолIхэм ялIыблэнагъэ, обществэм изэкъотныгъэ ащкIэ шэсых».

Президентым къыкIигъэтхъыгъ, УФ-м ихэхъоныгъэкIэ охътэ чыжьэм телъытагъэу аухэсыгъэхэр джырэ ушэтынхэм зэрахъокIыхэрэп, гъэтэрэзыжьынхэр къафашIыхэ нахь. «Урысыер сыд фэдэ къиныгъохэми апхырыкIыщт, ар къеушыхьаты итарихъэу илъэс мин зикIыхьагъэм», — къыIуагъ Президентым.

Инфляцием икъыдэкIоен Урысыем рифыхышъугъ, ар джыри нахь ехы. УФ-м ибюджет ифедэхэр сомэ триллиони 3-м нэсэу 2022-рэ илъэсым гъэцэкIагъэ хъущт.

ФэгъэкIотэныгъэ зыхэлъ ипотекэм уасэу иIэр проценти 7-м нэсэу къырагъэхынэу Владимир Путиным Iофыгъо къыIэтыгъ. Президентым къызэриIуагъэм­кIэ, уасэр къызырагъэхы уж фэгъэкIотэныгъэ зиIэ ипотекэм ипрограммэ мы илъэсыр екIыфэкIэ къызэтрагъэнэщт. Урысыем ибизнес къэралыгъо IэпыIэ­гъоу рагъэгъотырэм банк чIыфэтыным ылъэныкъокIэ зигъэзэн фае, къыхигъэщыгъ Владимир Путиным. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, Урысыер Iоф къыдэзышIэ зышIоигъо­хэм адэлэжьэщт.

«Лъэбэкъу-лъэбэкъоу экономикэр къэтэIэтыжьы. Апэ финансовэ бэдзэрхэр, банк системэр ыкIи щэным епхыгъэ Iофыгъохэр зыпкъ идгъэуцожьыгъэх. Ащ ыуж экономикэр псынкIэу пщэн плъэкIыщтхэмкIэ ыкIи мылъку къегъэкIокIынымкIэ тыушъагъэ предприятиехэмрэ компаниехэмрэ язытет къэтыухъумэнхэм, IофшIэпIэ чIыпIэхэр чIэтымынэнхэм апае. Урысые экономикэм изытет дэи хъущтэу гъатхэм икъихьагъум зэрэрыгущыIэщтыгъэхэр къэшъыпкъэжьыгъэп, — къыщыхигъэщыгъ игущыIэ Владимир Путиным. — Непэ типшъэрылъыр — къыдэгъэ­кIыжьыным, IэкIоцI бэдзэршIыпIэм ахэгъэхъогъэныр ыкIи къызкIэупчIэхэрэм зэрэхахъорэм елъытыгъэу зэкIэгъэхьа­жьыгъэныр, банк чIыфэтыныр экономикэм щызэтегъэуцожьыгъэныр».

Къэралыгъом и Президент джащ фэдэу шъолъырхэу инвестиционнэ амалхэм ахэзыгъахъохэрэм рэзэныгъэ гущыIэхэр афигъэзагъэх. Ащ фэдэ шъолъырхэм осэшхо къащыфашIыгъ инвестиционнэ фыщытыкIэмкIэ Лъэпкъ рейтингым. Къы­хэдгъэщын, Адыгеир анахь дэгъухэм ахэхьагъ.

Пленарнэ зэхэсыгъом зэрэхэлэжьа­гъэм уасэ къыфишIызэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ къэралыгъом санкциехэмкIэ къызщытеIункIэхэрэ уахътэм шъолъырхэм нахь чанэу зыкъагъэлъэгъонымкIэ Петербург щыкIогъэ форумым осэшхо зэриIэр. Ащ къыIуагъ УФ-м и Президент Iофыгъоу къыщиIэтыгъэхэм тикъэралыгъо ыпэ лъыкIотэнымкIэ амалыкIэхэр къызэратыщтхэр.

«Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым илъэс къэс тыхэлажьэ, мыгъи ар блэдгъэкIыгъэп. НэмыкI шъо­лъырхэм яIофшIагъэхэм нэIуасэ зафэтэшIы, тиIофшIэн ащ елъытыгъэу зэтэхъокIы. Мыгъэрэ форумыр зыфэгъэхьыгъэр къе­гъэшъыпкъэжьы — «ДунаикIэр — амалыкIэхэр». Социальнэ-экономическэ зэ­хъокIыныгъэхэм гупшысакIэкIэ къякIо­лIагъэх, шIуагъэ къэзытыщт экономикэ екIолIакIэхэм ащылъыхъугъэх. Транспорт ыкIи зекIон инфраструктурэм яхэхъоныгъэ­кIэ, къоджэ псэупIэхэм щыIакIэр Iэрыфэгъу ащышIыгъэнымкIэ, культурэм иунэхэм ягъэкIэжьын, экологием изытет къызэтегъэнэгъэныр къадыхэлъытагъэу, пшъэ­рылъхэр Президентым къыгъэуцугъэх. Ахэр гъэцэкIагъэ зэрэхъущтхэр шъолъыр­хэм бэкIэ ялъытыгъ — акъылыгъэ хэ­лъэу непэ лъэкIэу тиIэхэр зэрэдгъэфедэщтхэм, инвестиционнэ амалхэри зэрахэтхэу», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, джырэ уахътэм республикэм сомэ миллиард 77-рэ зыте­фэщт инвестиционнэ проект 25-рэ щызэшIуахы. Мыхэм ахэхьэх зыгъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэрэ» промышленнэ паркымрэ яшIын.

«Къихьащт илъэсым форумым тызэрэхэ­лэжьэщтыр тэухэсы. 2023-р ыкIи ащ къыкIэлъыкIощт илъэсхэр тэркIэ мэхьанэшхо зиIэщтых инвестициехэм якъе­щэлIэнкIэ — проектхэу «Лэгъонакъэрэ» Тэхъутэмыкъое районым ипромышленнэ чIыналъэу Краснодар пэмычыжьэу щы­лъым щызэтедгъэпсыхьэрэмрэ гъунэм къетфылIэщтых. Ахэр зытыухыхэкIэ, джыри нахь инвесторыбэ шъолъырым къихьащт, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр къызэ­Iутхыщтых», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.