Адыгеир апэрэ 20-мэ ахэфагъ

Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумэу стратегическэ инициативэхэмкIэ Агентствэм ипащэу Светлана Чупшевар зыхэлэжьагъэм Лъэпкъ рейтингым икIэуххэр къырахьылIагъэх. Урысые Федерацием ишъолъырхэм инвестициехэм алъэныкъокIэ язытет ащ къеушыхьаты. Шъолъыр 20 анахь дэгъухэм Адыгеир ахэхьагъ, я 13-рэ чIыпIэр ащ ыубытыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Лъэпкъ рейтингым инвестициехэмкIэ Iофхэм язытет зыфэдэр, бизнесымкIэ амалышIухэр гъэу­нэфыгъэнхэм ыкIи гъэфедэгъэн­хэм хабзэм иIофышIэхэм анаIэ зэрэтырагъэтырэр ащ къегъэлъагъо, шъолъыр пэпчъ инвестициехэр нахьыбэ шIыгъэнхэм зэрэдэлажьэрэм икIэуххэр, анахь къулайныгъэ ащкIэ зы­хэлъхэр къеушыхьатых. Рейтингыр лъэныкъуиплIымэ атегъэ­псыхьагъэу щыт: Iофтхьабзэхэм язэшIохын зыщыкIорэ чIыпIэр, бизнесымкIэ институтхэр, инфраструктурэр ыкIи бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу зэраратырэр. Предпринимательхэмрэ экспертхэмрэ яеплъыкIэхэр къыдалъытэхэзэ, джащ фэдэу статистикэр агъэфедэзэ ящыкIэгъэ къэбарыр къызIэкIагъахьэ.

Лъэпкъ рейтингым икIэуххэм къатегущыIэзэ, КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, респуб­ликэм инвестициехэм алъэныкъокIэ амалышIухэр иIэх, Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм атегъэпсы­хьагъэу ащ ихэхъоныгъэ лъыкIо­тэщт.

«Зигугъу къэтшIыгъэ пшъэ­рылъхэм ягъэцэкIэн Адыгеим щыпхырытщы зыхъукIэ лъэпкъ проектхэм, къэралыгъо программэхэм такъыпкъырэкIы, федеральнэ гупчэм къытырэ амалхэр зэкIэ тэгъэфедэх, стратегическэ инициативэхэмкIэ Агентствэм игъоу ылъэгъу­хэрэри тэгъэфедэх. ТиIоф­шIэнкIэ гъэхъагъэу тиIэхэри, щыкIагъэу тфэхъухэрэри тэ­лъэ­гъух. ИнвестициехэмкIэ Iофхэм язытет нахьышIу зэ­рэт­шIыщтым ренэу тынаIэ тедгъэтыщт, ащ къыхэдгъэлэ­жьэщтых къулыкъу зэфэшъхьафхэр, ведомствэхэу ин­- ф­ра­структурнэ псэуалъэхэм яшIын зэпхыгъэу щытхэр. Республикэм инвестицие- хэр нахьыбэу къызэрихьащтхэм тынаIэ ренэу тедгъэ­тыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы IофшIэным мэхьанэшхо иIэ зыхъугъэр санкциехэр на­хьыбэ ашIыхэ зыщыхъугъэ лъэ­хъаныр ары. Хэгъэгум и Пра­вительствэ Iофы­гъоу къэ­уцухэ­рэр зэкIэ инэплъэгъу итых, амал зэриIэу ахэм язэшIохынкIэ унашъохэр ештэх. Республикэм ихэбзэ IофышIэ­хэм зэрахьэрэ Iофтхьабзэхэр зэкIэ зыфытегъэ­псыхьагъэхэр бизнесым нахь зегъэушъомбгъугъэныр ыкIи нахь шIогъэ ин къегъэтыгъэныр ары. Инвестиционнэ проектышхохэми ар япхьылIэн плъэкIыщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, респуб­ликэм инвестиционнэ проект 25-рэ мы лъэхъаным щагъэцакIэ, сомэ миллиард 77-рэ фэдиз ахэм атефэ. Проектышхо­хэу непэкIэ анахь Iофышхо зыдашIэхэрэм ащыщых гъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэрэ» промышленнэ паркымрэ. А проектыр щыIэныгъэм гъэцэкIагъэ зыщыхъукIэ, инвестициехэмкIи, IофшIэпIэ чIыпIэхэмкIи, респуб­ликэм иIофхэм язытет нахьышIу хъущт.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу