Медицинэм иIофышIэ и Маф

Псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэзагъэхэу лъытэныгъэ зфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ гуфэбэныгъэ хэлъэу тышъуфэгушIо!

ЦIыфым ищыIэныгъэрэ ипсауныгъэрэкIэ пшъэ­дэкIыжь зыхьырэ, игъом ащ медицинэ IэпыIэгъу етыгъэным зынаIэ тезыгъэтырэ, гукIэгъу зыхэлъ IофышIэ хъупхъэхэм лъытэныгъэшхо зэрафэтшIырэр непэ джыри зэ къыкIэдгъэтхъы тшIоигъу.

Врачхэм, фельдшерхэм, медицинэ сестрахэм – цIыфхэм япсауныгъэ зынаIэ тезыгъэтырэ пстэуми мэхьанэшхо зиIэ Iоф агъэцакIэ. Тиреспубликэ исоциальнэ-экономикэ амалхэр джыри нахьышIу хъунхэмкIэ ахэм бэ ялъытыгъэр.

Къэралыгъо хабзэм икъулыкъухэм пшъэрылъ шъхьаIэу ренэу яIагъэр ыкIи яIэр цIыфхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэныр ары.

ШъуимэфэкI ехъулIэу зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъунасыпышIонэу, шъуиIофшIэнкIэ гъэхъэгъакIэхэр шъушIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр