Спартакиадэм хэлэжьэщт

Урысыем икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ мэкъуогъум и 23 — 26-м къалэу Калугэ щыкIощт.

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъэсэрэ Владислав Власовыр кг 78-м нахьыбэ къэзыщэчыхэрэм якуп хэтэу тхэквондомкIэ зэнэкъокъум хэлэжьэнэу зегъэхьазыры. Тренерхэу Александр Охрименкэмрэ Олег Тыщенкэмрэ ипащэх.

— Олимпиадэ джэгунхэм ахэхьэрэ спорт лъэпкъэу тхэквондом ныбжьыкIэхэр пыщагъэх, — къытиIуагъ Адыгэ Респуб­ликэм испорт еджапIэу N 2-м ипащэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу, Дунэе Адыгэ Хасэм зекIонымкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Хъот Юныс. — Спортым пIуныгъэ мэхьанэу иIэр къыдэтлъытэзэ, тикIэлэ­еджакIохэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъэхъощтым тыпылъ.

Владислав Власовым Урысыем и Къыблэ шъолъыр иныбжьыкIэхэм тхэквондомкIэ язэнэкъокъу апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Къыблэм икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ дышъэр къыщыдихыгъ.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм В. Власовым игъэхъа­гъэхэр фегъэхьых. Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 15-м ар щеджэ. Спортым иIэпэIэсэныгъэ щыхигъа­хъозэ, щыIэныгъэм сэнэхьатэу къыщыхихыщтым егупшысэ.