МэфэкIхэм афэгъэхьыгъагъ

Къэзэкъ культурэм ия ХХХI-рэ шъолъыр фестиваль къыдыхэлъытагъэу поселкэу Тульскэм игупчэ тхылъеджапIэ Iэнэ хъураеу «Уахътэм елъытыгъэу Адыгеимрэ Пшызэ шъолъырымрэ ащыпсэурэ лъэпкъхэм язэкъошныгъ» зыфиIорэр щыкIуагъ. Ар Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 ыкIи Кавказым зэошхоу щыкIуагъэр илъэс 80 зэрэхъухэрэм афэгъэхьыгъагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх краеведхэр, Пшызэ къэзэкъыдзэм и Мыекъопэ отдел илIыкIо­хэр, къэзэкъ еджапIэхэм япащэхэм ягуадзэхэр, нэмыкIхэри.

Iэнэ хъураер къызэIуихыгъ къэзэкъ культурэм ишъолъыр фестиваль изэхэщэкIо комитет итхьаматэу, Мыекъопэ къэзэкъ отделым иатаманэу Александр Даниловым. Ащ къызэхэхьагъэ­хэм къариIуагъ къэзэкъ культурэм ия ХХХI-рэ фестиваль къызэрэзэIуахыгъэр. Ащ хэлэ­жьэнхэу Урысые Федерацием ичIыпIэ 28-мэ къарыкIхи творческэ купхэр къэкIуагъэх. Iэнэ хъураер зэхэщэгъэн фае зышIыгъэр ащ упчIэу къыщаIэтыщтхэм мэхьанэшхо зэряIэр арэу къы­Iуагъ атаманым ыкIи зэкIэ хэ­лажьэхэрэм гъэхъагъэхэр ашIын­хэу къафэлъэIуагъ.

Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм шIуфэс псалъэкIэ зыкъафагъэзагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ хъызмэтымкIэ и Комитет итхьаматэу, къэзэ­къэу Олег Картамышевымрэ Пшызэ къэзэкъыдзэм патриотическэ пIуныгъэмкIэ иотдел ипащэу, урядник шъхьаIэу Вла­димир Верзилинымрэ.

Докладэу «Дзэ Плъыжьым Кавказ икъэухъумэнкIэ зэрихьэгъэ Iофыгъо шъхьаIэхэр» зыфиIорэр къышIыгъ къалэу Мые­къуапэ иветеранхэм я Совет итхьаматэ игуадзэу, АКъУ-м тарихъымкIэ икафедрэ идоцентэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Нэджыкъо Схьатбый. Ащ къыIотагъ Кавказыр шъхьафит шIыгъэнымкIэ кIогъэ заом (1942 — 1943-рэ илъэсхэм) урысхэр, адыгэхэр, нэмыкI цIыф лъэпкъхэм ялIыкIохэр зэготхэу нэмыц техакIохэм зэрапэуцу­жьыгъэхэр. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан адыги 7-мэ щытхъуцIэу «Советскэ Союзым и ЛIыхъужъ» зыфиIорэр къазэрафагъэшъошагъэр кIигъэтхъыгъ.

Мыекъопэ къэзэкъ отделым иатаман иIэпыIэгъоу, Адыгэ шъолъыр кIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ движениеу «Адыгеим икъэзэкъ ныбжьыкIэхэм я Союз» итхьаматэу Екатерина Загорулько къэзэкъ гъэсэныгъэм зэпыугъо имыIэу дэлэжьэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр кIигъэтхъыгъ.

Мы уахътэм Мыекъопэ районымкIэ къэзэкъ еджэпIищмэ еджэкIо мини 5-м нахьыбэ аще­джэ.

Къэзэкъ классхэм предмет шъхьаIэхэм анэмыкIэу Пшызэ икъэзэкъхэм ятарихъ, гущыIа­кIэр, православнэ культурэм ылъапсэ зэрарагъашIэхэрэр къыIуагъ. Джащ фэдэу зэкIэ классхэм ыкIи купхэм, къэзэкъ ныбжьыкIэхэм дзэ-патриотическэ пIуныгъэмкIэ Iоф адашIэ. Ежь къэзэкъ цIыкIухэр Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахагъэ­лажьэх.

Егъэджэн-гъэсэныгъэмкIэ, пIуныгъэмкIэ, лIыгъэ IофымкIэ анахь уасэ зиIэу, кIэлакIэхэр зыпсыхьэу алъытагъэр къэзэкъ кадетскэ гъэсэныгъэр ары. Непэрэ мафэм Мыекъопэ къэзэкъ отделым ишIэ хэлъэу, Краснодар краимкIэ къэзэкъ кадет корпуси 4-м нэбгырэ 40-м ехъу ащырагъаджэ. ШIэныгъэр икъоу аIэкIэгъэхьэгъэныр, апкъышъол псыхьагъэ хъуным анаIэ тырагъэты ыкIи ар дэгъоу къадэхъу. Краснодар краим иеджэпIэ зэфэшъхьафхэм къэзэкъ 25-рэ (кадет корпусыр къэзыухыгъэхэр) ащеджэх.

Пшызэ къэзэкъхэм гухэлъэу яIэр къыткIэхъухьэхэрэр щыIа­кIэм тегъэпсыхьэгъэнхэр, гуп­шысакIи, шIыкIи ашIэу, охътакIэм диштэхэу ыкIи щыIакIэм яIахь халъхьэу пIугъэнхэр ары.

Iэнэ хъураем упчIабэ къыща­Iэтыгъ ыкIи щызэхафыгъ. АхэмкIэ яшIошIхэр къыраIотыкIыгъэх «Урысыем илъыхъокIо движение» АР-мкIэ исовет ипащэу, Урысые народнэ фронтым ишъо­лъыр штаб хэтэу Иван Портноим, нэмыкIхэми. Лъы­хъон Iоф­шIэ­ныр лIэужыкIэм ипатриотическэ пIуныгъэ зыпсыхьэу алъы­тагъ. Ащ елъытыгъэу джырэ лъэхъаным мыщ фэдэ Iоф­шIэным мэхьанэшхо зэриIэр къыхагъэщыгъ ыкIи ащ ныбжьыкIабэ хэщэгъэныр игъоу алъэгъугъ.

Iэнэ хъураем опытышхо зиIэ цIыф гъэшIэгъоныбэ хэлэжьагъ. Ахэм Адыгеим ирайонхэм къарыкIыгъэхэм ямызакъоу, Краснодар краим щыщхэри ахэтыгъэх. ЗэкIэ зыфэкIожьырэр лIэужхэм язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным къыпкъырыкIыхэзэ, къэ­зэкъ гъэсэныгъэ-пIуныгъэр ныб­жьыкIэхэм ахэгощэгъэныр ары. Адыгэ Республикэм щызэдэпсэурэ цIыф лъэпкъхэм азыфагу шъхьэкIэфэ-зэгурыIоныгъэу илъыр гъэпытэгъэныр, зэкъошныгъэм ныбжьыкIэхэр къыфэщэгъэнхэр, яхэгъэгу шIулъэгъу гъэлъэшыгъэныр, шъыпкъагъэм фэпIугъэнхэр ары пшъэрылъ шъхьаIэхэр. Къэзэкъ-къушъхьэ­чIэс кадет корпус Адыгеим щызэхэщэгъэныр къэзэрэугъоигъэхэм игъоу алъытагъ ыкIи ащ кIэлъэIугъэх.

Тульскэ гупчэ тхылъеджапIэм иIофышIэхэм къагъэхьазырыгъэ къэгъэлъэгъоным Iэнэ хъураер къыгъэбаигъ.
Джырэ уахътэм ныбжьыкIэхэр патриотэу пIугъэнхэр, ахэр Урысыем иухъумакIо хъунхэр зигъо Iофтхьабзэм пытэу щыпхыращыгъ.
(Тикорр.).